Były radny Warszawy oskarża księdza o pedofilię

Sprawa nie doty­czy bez­po­śred­nio Warszawy, ale doty­ka byłe­go rad­ne­go. Krystian Legierski, były rad­ny i aktyw­ny dzia­łacz śro­do­wi­ska LGBT oskar­ża księ­dza o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne. Sprawę bada już pro­ku­ra­tu­ra z Cieszyna. Duchowny odpie­ra zarzu­ty i mówi, że są to kłamstwa.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Pierwsze prze­słan­ki do tego, by stwier­dzić, że rad­ny był mole­sto­wa­ny, poja­wi­ły się na jego pro­fi­lu na Facebooku. Po samo­bój­stwie jed­ne­go z duchow­nych oskar­żo­nych o pedo­fi­lię, Krystian Legierski napisał:

„Niektórzy księ­ża kato­lic­cy, pedo­fi­le mają­cy na swo­im kon­cie gwał­ty na set­kach, a nawet tysią­cach dzie­ci, mają choć tyle przy­zwo­ito­ści, żeby się powiesić…”

Wtedy pod jed­nym z komen­ta­rzy, były rad­ny przy­znał się, że w dzie­ciń­stwie był wyko­rzy­sty­wa­ny przez jed­ne­go z księ­ży. W wypo­wie­dzi dla Onetu przy­znał, że nigdy nie chciał, by zosta­ło to upu­blicz­nio­ne. Bał się, że zosta­nie to wyko­rzy­sta­ne, jako oręż do wal­ki z kościołem:

„Zajmuję się dzia­łal­no­ścią publicz­ną i mia­łem oba­wy, że gdy ten temat pod­nio­sę, zosta­nie to oce­nio­ne, jako pró­ba budo­wa­nia popar­cia poli­tycz­ne­go na wal­ce z kościo­łem” i opi­su­je swo­ją historię:

„Byłem wte­dy 10 let­nim chło­pa­kiem (…) W któ­rymś momen­cie pro­boszcz zaczął mnie nama­wiać, żebym przy­szedł do nie­go obej­rzeć film na wideo. To były lata 80. i era popu­lar­no­ści odtwa­rza­czy. Mieliśmy oglą­dać ame­ry­kań­ski film, któ­ry ksiądz kupił na tar­gu w Wiśle. Okazało się, że na taśmie nagra­ny jest film por­no. Ksiądz na począt­ku uda­wał zdzi­wio­ne­go, zaczął tłu­ma­czyć, że musiał zostać oszu­ka­ny przez sprze­daw­cę. Ale już chwi­lę póź­niej zaczął się ona­ni­zo­wać i się­gać do moje­go roz­por­ka (…) Ksiądz zapra­szał chłop­ców na sean­se fil­mo­we, poił wód­ką i pró­bo­wał się do nich dobierać”.

Proboszcz odpie­ra zarzu­ty i utrzy­mu­je, że jest to nagon­ka, żeby go zdys­kre­dy­to­wać. Sprawę pro­wa­dzi już prokuratura.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.