Chciał zabrać mu telefon. Dwa razy pchnął go nożem w brzuch

Kiedy Kamil U. zabrał pokrzyw­dzo­ne­mu tele­fon mię­dzy męż­czy­zna­mi doszło do sprzecz­ki, pod­czas któ­rej 29-latek dwu­krot­nie ugo­dził pokrzyw­dzo­ne­go nożem w brzuch. Napastnikowi, za to co zro­bił, zgod­nie z kodek­sem kar­nym gro­zi teraz do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

Fot. Shutterstock

Do zda­rze­nia doszło w nocy, kie­dy gru­pa zna­jo­mych wra­ca­ła z pubu do domu. Między pokrzyw­dzo­nym a Kamilem U. doszło do sprzecz­ki. Poszło o tele­fon, któ­ry 29-latek zabrał pokrzyw­dzo­ne­mu. Kiedy męż­czy­zna upo­mniał się o swo­ją wła­sność Kamil U. oddał mu apa­rat, lecz chwi­lę po tym zaata­ko­wał go i dwu­krot­nie ugo­dził nożem w brzuch.

Zakrwawiony męż­czy­zna upadł na chod­nik, a napast­nik uciekł. Powiadomieni o tym co się sta­ło poli­cjan­ci z moko­tow­skie­go wydzia­łu wywia­dow­czo-patro­lo­we­go już kil­ka­dzie­siąt minut od zda­rze­nia zatrzy­ma­li 29-latka.

Kamil U. usły­szał zarzut spo­wo­do­wa­nia cięż­kie­go uszczerb­ku na zdro­wiu, za co zgod­nie z kodek­sem kar­ny gro­zi do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Na wnio­sek pro­ku­ra­tu­ry sąd pod­jął już decy­zję o tym­cza­so­wym aresz­to­wa­niu męż­czy­zny na 3 miesiące.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.