Darmowe spacery po pięknym Boernerowie!

W ramach dni Bemowa, zapra­sza­my wszyst­kich Warszawiaków na dwa dar­mo­we spa­ce­ry po cudow­nym Boernerowie.

Fot. Portal Warszawski

Ignacy Boerner, twór­ca owe­go osie­dla był abso­lut­nym wizjo­ne­rem. Po pierw­szej woj­nie świa­to­wej kie­dy Polska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość, zro­dzi­ło się zapo­trze­bo­wa­nie do budo­wa­nia osie­dli dla pol­skich żoł­nie­rzy. Boerner oparł się na mod­nym w tam­tym cza­sie, pomy­śle zbu­do­wa­nia mia­sta ogro­du, wyko­rzy­stu­jąc do tego drew­no i genial­ne pomy­sły, aby stwo­rzyć do dziś świet­nie funk­cjo­nu­ją­ce Boernerowo.

To miej­sce wybit­nie zwią­za­ne z rodzą­cą się potę­ga II RP jak i z jego eli­tą. Mieszkały tu wybit­ne jed­nost­ki, dziś kom­plet­nie zapo­mnia­ne np; pierw­szy przy­wód­ca Armii Krajowej, u na przy­kład ukry­wa­no Marka Edelmana, czy innych człon­ków pol­skie­go i żydow­skie­go pod­zie­mia. Oficeorwie, pocz­two­cy, funk­cju­na­riu­sze nie­pod­le­głej II RP.

Już nie­dłu­go wię­cej szcze­gó­łów doty­czy­ą­cych tra­sy spacerów.

Więcej opo­wie­my na naszych dwóch dar­mo­wych spacerach.
Pierwszy spa­cer zaczy­na­my o 13.00, dru­gi o 16.00. Spotykamy się w miej­scu pik­ni­ku, tuż koło jedy­ne­go kościo­ła Matki Bożej Ostrobramskiej.

Dojedziecie Państwo linią 20, spod metro Ratusz w stro­nę Bemowa. Ostatni przystanek!

Spacer popro­wa­dzi licen­cjo­no­wa­ny prze­wod­nik miej­ski, Daniel Echaust, twór­ca Portalu Warszawskiego

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.