Duża ustawa reprywatyzacyjna. Rok na złożenie roszczeń, wypłata w ramach możliwości państwa

Rok na zło­że­nie rosz­czeń i wypła­ta rekom­pen­sat w ramach moż­li­wo­ści pań­stwa, a tak­że m.in. brak moż­li­wo­ści zwro­tu kamie­nic z loka­to­ra­mi, to pro­po­no­wa­ne przez resort spra­wie­dli­wo­ści zapi­sy usta­wy repry­wa­ty­za­cyj­nej – poin­for­mo­wał wice­mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Patryk Jaki.

By Adrian Grycuk – Praca wła­sna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36321581

Jaki zapo­wie­dział, że w cią­gu naj­bliż­szych dni tekst tra­fi do uzgod­nień mię­dzy­re­sor­to­wych, a potem spo­łecz­nych, m.in. w spo­łecz­nej komi­sji, któ­ra uczest­ni­czy w posie­dze­niach komi­sji repry­wa­ty­za­cyj­nej. Projekt ma wejść na szyb­ką ścież­kę legi­sla­cyj­ną w rzą­dzie i parlamencie.

Wyjaśnił, że wypła­ta rosz­czeń – w myśl opra­co­wy­wa­nej usta­wy – była­by zagwa­ran­to­wa­na, ale w ramach moż­li­wo­ści finan­so­wych pań­stwa, roz­cią­gnię­ta w cza­sie. Po roku skła­da­nia wnio­sków okre­ślo­na była­by – wyja­śnił pula na rosz­cze­nia, i w ramach moż­li­wo­ści budże­tu, nie w pierw­szej kolej­no­ści, np. nie przed świad­cze­nia­mi z pro­gra­mu „500 plus” suk­ce­syw­nie wypłacana.

Wśród pro­po­no­wa­nych przez resort roz­wią­zań jest też likwi­da­cja Dekretu Bieruta – z mocy usta­wy nie będzie on już dalej obo­wią­zy­wał. Projekt, jako zasa­dę przyj­mu­je posta­no­wie­nia indem­ni­za­cyj­ne. Jak wyja­śniał Jaki jeśli pań­stwo już raz zapła­ci­ło za daną nie­ru­cho­mość, nie będzie tego robi­ło powtór­nie. Projektowana usta­wa zwie­ra też zakaz usta­na­wia­nia kura­to­rów, a jako upraw­nio­ne do rosz­czeń uzna­je tyl­ko oso­by z pierw­szej linii pokre­wień­stwa i mał­żon­ków – wyliczał.

Podał, że w resor­to­wym pro­jek­cie są też zapi­sy unie­moż­li­wia­ją­ce zwro­tu nie­ru­cho­mo­ści na oso­by zmar­łe i reak­ty­wo­wa­ne spół­ki. „Będzie też bez­względ­ny zakaz zwro­tu kamie­nic wraz z loka­to­ra­mi” – podkreślił.

Podał, że usta­wa mia­ła­by też zawie­rać moż­li­wość wzno­wie­nia spraw w przy­pad­kach, gdzie doszło do naru­sze­nia pra­wa; pra­wo do rekom­pen­sa­ty daje pra­wo­wi­tym wła­ści­cie­lom nawet jeśli nie speł­nia­ją oni warun­ków for­mal­nych. Resort chce też, żeby po roku, w któ­rym skła­da­ne były­by wnio­ski, zamknąć spra­wę rosz­czeń. Wszystkie nie­zgło­szo­ne nie­ru­cho­mo­ści – z mocy usta­wy – prze­szły­by na wła­sność Skarbu Państwa.

Ustawa ma zawie­rać prze­pi­sy, co do spraw nie­roz­strzy­gnię­tych i trwa­ją­cych w momen­cie wej­ścia nowych prze­pi­sów w życie – miał­by one zostać uma­rza­ne, a potem wsz­czę­te i roz­strzy­gnię­te wyłącz­nie w myśl nowych przepisów.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.