Eksploracja Twierdzy Modlina i okolic. IV edycja, rozszerzona

Portal Warszawski we współ­pra­cy z Sekcją Przewodników PTTK „Bastion”, zapra­sza­ją na kolej­ne zwie­dza­nie Twierdzy Modlin. Od dwóch lat mamy wspa­nia­łą fre­kwen­cję dla­te­go, że w bar­dzo szcze­gó­ło­wy spo­sób przed­sta­wia­my histo­rię obiek­tu, jak i poka­zu­je­my miej­sca, któ­re na co dzień są nie­do­stęp­ne – Pomiechówek czy Zakroczym. To bar­dzo roz­le­gły teren i bez pro­fe­sjo­nal­nych prze­wod­ni­ków nie ma moż­li­wo­ści pozna­nia tego miej­sca jak należy.

Fot. Wikipedia

Gwarantujemy boga­tą tra­sę, dosko­na­łą opie­kę prze­wod­nic­ką i wyżywienie.

I tak 11 czerw­ca 2017 roku zwie­dzi­my tra­dy­cyj­nie kosza­ry modliń­skie. Ponad to zwie­dzi­my Pomiechówek, miej­sce stra­ceń Polaków w cza­sie II woj­ny świa­to­wej i zapo­mnia­ny prze­pięk­ny cmen­tarz Prawosławny.

Prosimy pamię­tać o zabra­nie lata­rek i bar­dzo wygod­nych butów. Będziemy zwie­dzać pod­ziem­ne korytarze!

Koszt 110 zł – obej­mu­je; trans­port, opie­ka licen­cjo­no­wa­nych prze­wod­ni­ków, wej­ście na teren Modlina, i wie­że tatar­ską oraz ubezpieczenie.
Dodatkowo dla zain­te­re­so­wa­nych koszt obia­du – 20 zł (pysz­na zupa gro­cho­wa, a na dru­gie genial­ny gulasz z ziem­nia­ka­mi i pysz­ną surów­ką!). Płatność na miej­scu. Proszę zgła­szać kto jest nim zainteresowany.

Rezerwacja miejsc do 5 czerw­ca. Wyjazd z pla­cu Bankowego o godz. 9.00.

Szczegóły doty­czą­ce rezerwacji,płatności itd pro­si­my kie­ro­wać na maila;
portal.​warszawski@​gmail.​com

Kolejne pla­no­wa­ne ter­mi­ny to; 25 czerw­ca, 8 i 24 lip­ca, 5 i 26 sierp­nia, 2 i 9 wrze­śnia. Ale to będą już nowe trasy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.