Jedna z uczelni wznawia zajęcia! Jest komunikat. Studenci wracają na studia

Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował o częściowym wznowieniu zajęć stacjonarnych. „Studenci mają 2 dni na wrócenie do stolicy i wynajęcie mieszkań. Tragiczna organizacja uczelni.” – pisze jeden ze studentów. WUM wydało w tej sprawie komunikat.

Szanowni Państwo,

brak ćwiczeń i większości zajęć praktycznych w ostatnich latach nauki może być trudne do nadrobienia, a niezbędne w zakresie realizacji programu nauczania i nabycia niezbędnych umiejętności. W związku z powyższym od 16 listopada zostaje umożliwione częściowe wznowienie zajęć kontaktowych na naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w poniższym Zarządzeniu.
Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i postępowania w razie pojawienia się objawów choroby lub kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19. W sytuacjach wątpliwych lub nieuregulowanych w Zarządzeniu należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.

ZARZĄDZENIE NR  258/2020
REKTORA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 13 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1833), a także  § 12 ust. 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarządza się̨ co następuje:
Wprowadza się zmiany do Zarządzania Nr 193/2020 z dnia 24 września 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 220/2020 z dnia 16 października 2020 r. w następującym zakresie: 

§ 1.

1.    Od dnia 16 listopada 2020 r. wprowadza się̨ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dalej: Uczelnia) zmianę organizacji zajęć́ dydaktycznych na studiach, w zakresie określonym w ust. 2-9 poniżej.  
2.    Wykłady, seminaria, zajęcia fakultatywne, lektoraty oraz zajęcia sportowe będą̨ prowadzone na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem wybranej przez kierownika jednostki organizacyjnej, metody i techniki kształcenia na odległość́.
3.    Zaleca się, aby możliwie duża część ćwiczeń, w tym ćwiczeń klinicznych (wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub zapewnienia warunków symulowanych) i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów była prowadzona w formie stacjonarnej (kontaktowej). W przypadku braku możliwości prowadzenia ćwiczeń lub zajęć w formie kontaktowej, dopuszcza się̨ możliwość́ prowadzenia części ćwiczeń́ i zajęć wyłącznie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałą część ćwiczeń, w tym ćwiczeń klinicznych i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne należy przeprowadzić w formie kontaktowej w innym terminie, nie później jednak niż do końca roku akademickiego 2020/2021.
4.    Ćwiczenia, w tym kliniczne (wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub zapewnienia warunków symulowanych) dla studentów pozostałych lat studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów należy prowadzić w formie stacjonarnej (kontaktowej) lub hybrydowej. W przypadku braku możliwości prowadzenia ćwiczeń w formie kontaktowej lub hybrydowej, dopuszcza się̨ możliwość́ prowadzenia części ćwiczeń́ wyłącznie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałą część ćwiczeń, w tym ćwiczeń klinicznych należy przeprowadzić w formie kontaktowej w innym terminie nie później jednak niż do końca roku akademickiego 2020/2021. 
5.    Dopuszcza się, za zgodą Dziekana, na wniosek kierownika jednostki, przesunięcia godzin i terminów odbywania zajęć: ćwiczeń, wykładów i seminariów pomiędzy semestrem zimowym  i letnim z zachowaniem jednak rocznego planu dydaktycznego jednostki. 
6.    Nadzór nad wymiarem i przebiegiem wszystkich zajęć́ na studiach sprawuje właściwy Dziekan
7.    Wprowadza się możliwość dobrowolnego (na wniosek studenta) odrabiania zaległych praktyk wakacyjnych oraz zaległych i bieżących praktyk śródrocznych w ciągu całego roku akademickiego 2020/2021 w dowolnych podmiotach leczniczych, z zastrzeżeniem jednak, że praktyki nie będą kolidować z planowymi zajęciami obowiązkowymi i muszą być zgodne z programem praktyk zawodowych dla danego roku studiów. Odbycie zaległej praktyki musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez podmiot leczniczy o zrealizowanym okresie i czynnościach w ramach odbytej praktyki. 
8.    Studenci kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, mogą w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywać czynności w ramach zadań́ realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na podstawie wystawionego przez te podmioty zaświadczenia o zrealizowanym okresie (godzinach) i czynnościach, ubiegać się̨ o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się̨ obejmujące umiejętności praktyczne. Studenci pozostałych kierunków studiów mogą ubiegać się o zaliczenie w powyższych warunkach, jeśli Senat Uczelni w roku akademickim 2020/2021 zaakceptuje zmiany w programie studiów tych kierunków wprowadzając możliwość odbycia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
9.    W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy zarządzenia nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 220/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 2020 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

To trochę zastanawiające jak w 3 dni wynająć mieszkanie i ogarnąć życie… wielu studentów wróciło do rodzinnych domów…
Poza tym zastanawiające jest dlaczego tak często zmieniane są decyzje, skoro sytuacja epidemiologiczna się nie zmienia?” – napisał jeden ze studentów

Albo Państwo studiują na dziennych studiach i są codziennie na uczelni albo nie studiują. Wybór zależy od Was” – napisała w odpowiedzi na pytanie studenta jedna z wykładowczyni


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c