Jeździsz konno? Uważaj na te pułapki!

Szkoła Pa-Ta-TaJ w Kaniach pod Warszawą ostrze­ga wszyst­kich jeźdź­ców przed nie­bez­piecz­ny­mi pułap­ka­mi, na jakie moż­na natra­fić w lesie. Lina przy­wią­za­na do drze­wa może poważ­nie zra­nić konia lub jeźdźca!


„UWAGA DO WSZYSTKICH KONNYCH W OKOLICY!!!!
jak się oka­zu­je nie wszy­scy lubią spo­ty­kać kon­ne wyciecz­ki na swo­jej drodze.

Ktoś nie lubi do tego stop­nia, że posta­no­wił nam je „uroz­ma­icić”.

Sokoli wzrok jed­nej z naszych instruk­to­rek, w trak­cie galo­pu jed­ną z dłuż­szych ście­żek w lesie wypa­trzył z dale­ka wyglą­da­ją­cą jak paję­czy­na lin­kę. Rozciągnięta od jed­ne­go drze­wa do dru­gie­go na wyso­ko­ści suge­ru­ją­cej polo­wa­nie na jeźdźców.
Ona tą napo­tka­ną zerwa­ła. Inna powie­dzia­ła, że spo­tka­ła takie dwie.. Może być ich więcej.

Zachowajcie w lesie szcze­gól­ną uwa­gę, a jeże­li spo­tka­cie taką nie­spo­dzian­kę, to nie zosta­wiaj­cie jej w całości”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.