Już niedługo otwarcie kolejnego odcinka bulwarów!

Już nie­dłu­go otwar­cie nowe­go odcin­ka bul­wa­rów! Jest na co cze­kać, bowiem znaj­dzie się tam stre­fa dla dzie­ci, wod­ny plac zabaw, sce­na ple­ne­ro­wa, pawi­lon pla­żo­wy, a nawet filharmonia!

Fot. Warszawa w Pigułce

„Trwają odbio­ry tech­nicz­ne. Mamy nadzie­ję, ze wkrót­ce uzy­ska­my pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie. Bulwary otwo­rzy­my tak szyb­ko, jak to tyl­ko będzie moż­li­we” – mówi nam Bartosz Milczarczyk, Rzecznik sto­łecz­ne­go ratusza.

Bulwary będą dobrze sko­mu­ni­ko­wa­ne. W tym momen­cie moż­na dostać się tam metrem (sta­cja Centrum Nauki Kopernik), auto­bu­sem i tram­wa­jem. Dojechać moż­na rów­nież rowe­rem, bo zadba­no o ścież­kę rowe­ro­wą i sto­ja­ki na jednoślady.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.