Mikołajki na lodzie! Moc atrakcji dla najmłodszych na warszawskich lodowiskach

6 grud­nia, warsza­wskie lodowiska szyku­ją moc atrakcji dla najmłod­szych mieszkańców. W pro­gramie m.in.: zabawa z posta­ci­a­mi z bajek, warsz­taty taneczne i pokazy jazdy fig­urowej. Ten dzień uatrak­cyjnią również konkursy z nagro­da­mi i spotka­nia z Mikoła­jem.

Fot Pix­abay

 

Na mikoła­jkową imprezę zaprasza tor łyżwiars­ki „Steg­ny” (ul. Inspek­towa 1). Zabawy na śliz­gaw­ce rozpoczną się o godz. 15.00. Poza przy­go­towany­mi dla dzieci ani­mac­ja­mi, swo­je umiejęt­noś­ci na lodowisku zaprezen­tu­ją łyżwiarze fig­urowi. Uczest­ni­cy będą mogli obe­jrzeć również akrobac­je mod­eli lata­ją­cych. Zabawy na torze zwieńczy pokaz sztucznych ogni.

Tego samego dnia, o godz. 18.00, zaprasza­my na lodowisko przed Pałacem Kul­tu­ry i Nau­ki (od strony Parku Świę­tokrzyskiego). Impreza będzie miała charak­ter świąteczny i dedykowana jest dzieciom w każdym wieku, a także ich opiekunom. Oprócz dobrej muzy­ki na uczest­ników czeka­ją liczne konkursy, gry i zabawy. Imprezę uatrak­cyjnią warsz­taty taneczne oraz obec­ność pon­ad dwumetrowych postaci z bajek.

Mikoła­jkowy wieczór zapowia­da się równie ciekaw­ie na Rynku Starego Mias­ta. Na lodowisku otacza­ją­cym pom­nik warsza­wskiej Syren­ki odbędzie się pokaz jazdy fig­urowej w wyko­na­niu final­is­tek Mis­tr­zostw Pol­s­ki w kat­e­gorii junior młod­szy — zawod­niczek Fig­ure Skat­ing Acad­e­my War­saw. W pro­gramie również gry i zabawy z nagro­da­mi. Na każdego uczest­ni­ka imprezy czeka czap­ka Mikoła­ja. Początek spotka­nia o godz. 19.00.


Trwa sezon miejs­kich śliz­gawek
 

Ama­torów zimowych rozry­wek zachę­camy również do odwiedzenia pozostałych 13 miejs­kich lodowisk. Poniżej przed­staw­iamy zestaw­ie­nie wszys­t­kich śliz­gawek dzi­ała­ją­cych w Warsza­w­ie w sezonie zimowym 2017/2018 wraz z planowany­mi ter­mi­na­mi otwar­cia:

 • Targówek – OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – już otwarte;
 • Mokotów – Tor Łyżwiars­ki „Steg­ny” SCS Akty­w­na Warsza­wa przy ul. Inspek­towej 1 – lodowisko odkryte – śliz­gawka płat­na – planowany start: już otwarte;
 • Wola – Ośrodek „Moczy­dło” SCS Akty­w­na Warsza­wa, przy ul. Gór­czewskiej 69/73 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – planowany start: już otwarte;
 • Waw­er – OSiR Waw­er przy ul. V Poprzecznej 22 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – planowany start: już otwarte;
 • Śród­mieś­cie – przed Pałacem Kul­tu­ry i Nau­ki – lodowisko odkryte – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: już otwarte;
 • Wilanów – Cen­trum Sportu Wilanów przy ul. Gubi­nowskiej 28/30 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – planowany start: już otwarte;
 • Ocho­ta – OSiR Ocho­ta przy ul. Rokosowskiej 10 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – planowany start: już otwarte;
 • Śród­mieś­cie – Rynek Starego Mias­ta – lodowisko odkryte – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: już otwarte;
 • Wola – plac przy Urzędzie Dziel­ni­cy Wola, al. Sol­i­darnoś­ci 90 – lodowisko odkryte –śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: już otwarte;
 • Ursus – SP nr 11 przy ul. Keni­ga 20 – lodowisko odkryte – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: 6 grud­nia;
 • Pra­ga-Połud­nie – Zespół Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjed­noc­zonych 24 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: 8 grud­nia;
 • Wesoła – przy ul. Armii Kra­jowej 72 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka bezpłat­na– planowany start: 10 grud­nia;
 • Bemowo – przy ul. Obrońców Tobruku 40 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: 15 grud­nia;
 • Ursus – SP nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 – lodowisko odkryte – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start: pier­wsza połowa grud­nia;
 • Żoli­borz – OSiR Żoli­borz przy ul. Potock­iej 1 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – planowany start: pier­wsza połowa grud­nia;
 • Białołę­ka – Białołę­ki Ośrodek Sportu przy ul. Strumykowej 21 – lodowisko odkryte – śliz­gawka płat­na – planowany start: pod koniec 2017 r.


Mikoła­j­ki na Starym Mieś­cie

W środę, 6 grud­nia, oprócz mikoła­jkowej imprezy na lodowisku, na Rynku Starego Mias­ta odbędzie się szereg innych, ciekawych wydarzeń.

Chat­ka świętego Mikoła­ja. Zaprasza­my wszys­t­kich małych i dużych na spotkanie z Mikoła­jem w jego zimowej chatce. W spec­jal­nie udeko­rowanym domku odby­wać się będą warsz­taty robi­enia świątecznych skar­pet na prezen­ty i deko­rowa­nia bombek choinkowych dedykowanych najbliższym. Warsz­taty poprowadzą elfy, a przyglą­dać im się będzie Mikołaj. Zdję­cia z Mikoła­jem zapewni foto­bud­ka, która na miejs­cu wydruku­je nieza­pom­ni­aną pamiątkę. Warsz­taty odby­wać się będą w godz.: 12.00–19.00.

Wesołych świąt, dzień dobry, do widzenia” . To zawołanie aż 10-osobowej grupy elfów, które z Mikoła­jem i panią Mikoła­jową będzie moż­na spotkać w środę, 6 grud­nia, w godz. 14.00–18.00, na Rynku Starego Mias­ta przy chatce św. Mikoła­ja oraz na Krakowskim Przed­mieś­ciu – w okoli­cach stoiska świątecznego m.st Warsza­wy. Będą witać warsza­w­iaków, życzyć im wesołych świąt i częs­tować pier­niczka­mi.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.