Minister energii nie widzi potrzeby, by z rynku zniknął miał węglowy, bo… jest dużo pieców, które go wykorzystują

Minister ener­gii Krzysztof Tchórzewski nie widzi potrze­by wyco­fa­nia z ryn­ku mia­łu węglo­we­go, zwłasz­cza że elek­tro­cie­płow­nie mają wie­le pie­ców przy­sto­so­wa­nych do jego spa­la­nia. O wyco­fa­nie mia­łu i mułów węglo­wych ape­lu­ją eko­lo­dzy.

Fot. Pixabay

Minister pyta­ny w pią­tek przez dzien­ni­ka­rzy o to, czy z ryn­ku, a szcze­gól­nie ze sprze­da­ży deta­licz­nej, znik­ną pali­wa, wska­zał, że w elek­tro­cie­płow­niach jest „bar­dzo wie­le pie­ców przy­sto­so­wa­nych do mia­łu”. Natomiast – jak mówił – sto­so­wa­nie tego pali­wa w pie­cach domo­wych „jest bar­dzo trudne”.

Organizacje eko­lo­gicz­ne, m.in. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Greenpeace ape­lu­ją o wyco­fa­nie z ryn­ku deta­licz­ne­go naj­gor­szej jako­ści paliw – np. mia­łu i mułów węglo­wych ape­lu­ją. Ich zda­niem głów­ną przy­czy­ną zanie­czysz­czeń powie­trza, w tym szko­dli­we­go smo­gu, jest wła­śnie złej jako­ści pali­wo spa­la­ne w domo­wych piecach.

W pią­tek orga­ni­za­cje eko­lo­gicz­ne: Akcji Demokracja, Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz Greenpeace Polska mają prze­ka­zać skar­gę do Komisji Europejskiej w Warszawie na wie­lo­let­nie zanie­dba­nia władz w kwe­stii nad­mier­nych stę­żeń benzo(a)pirenu w powie­trzu. Apel do KE pod­pi­sa­ło dotąd 18 tys. osób.

W czwar­tek Polska Zielona Sieć poin­for­mo­wa­ła, że od począt­ku roku minę­ło zale­d­wie pół­to­ra mie­sią­ca, a 16 pol­skich miast już prze­wyż­szy­ło dopusz­czal­ny, rocz­ny limit dni z prze­kro­cze­niem norm jako­ści powietrza.

Resort ener­gii tłu­ma­czy, że mają ogra­ni­czyć napływ nie­sor­to­wa­ne­go węgla do Polski. Chodzi głów­nie o węgiel zza wschod­niej gra­ni­cy. Przepisy mają też upo­rząd­ko­wać rynek paliw sta­łych w naszym kra­ju i pozwo­lić kon­su­men­tom uzy­skać infor­ma­cje, jaki węgiel kupują.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.