Na Targówku nad kanałem rosły sobie krzaki marihuany

Na Targówku moż­na zna­leźć róż­ne rze­czy. Na przy­kład wol­no rosną­ce kono­pie indyjskie.

Fot. Straż Miejska

Fot. Straż Miejska

2 wrze­śnia Straż Miejska dosta­ła infor­ma­cję o tym mało typo­wym dla nasze­go kli­ma­tu oka­zie flo­ry­stycz­nym. Przy uli­cy Samarytanka, nie­da­le­ko most­ku nad Kanałem Bródnowskim, patrol zauwa­żył zła­ma­ny krzew – po wypro­sto­wa­niu oka­za­ło się, że to już kawał rośli­ny: dwa metry wyso­ko­ści, łody­ga o śred­ni­cy dwóch centymetrów.
Roślinę pro­fi­lak­tycz­nie wycię­to, w oko­li­cy nie stwier­dzo­no podob­nych roślin – z tego wnio­sek, że Cannabis indi­ca rosną­ce nad kana­łem były samosiejką.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.