Nie wiesz ile punktów karnych Ci zostało? Sprawdzisz to w internecie

Od 24 kwiet­nia kie­row­cy w całym kra­ju będą mogli bez wycho­dze­nia z domu spraw­dzić, ile punk­tów kar­nych zebra­li za wykro­cze­nia dro­go­we – infor­mu­je Ministerstwo Cyfryzacji. E-usłu­ga będzie dostęp­na za dar­mo na por­ta­lu Obywatel.gov.pl. Aby z niej sko­rzy­stać potrzeb­ny jest Profil Zaufany (eGO).

Fot. Pixabay / gra­fi­ka: Warszawa w Pigułce

Profil Zaufany moż­na zało­żyć na dwa spo­so­by. W spo­sób tra­dy­cyj­ny, reje­stru­jąc się na stro­nie pz.gov.pl, a następ­nie odwie­dza­jąc Punkt Potwierdzający z waż­nym doku­men­tem toż­sa­mo­ści. Można to też uczy­nić bez wycho­dze­nia z domu, z wyko­rzy­sta­niem zewnętrz­ne­go dostaw­cy toż­sa­mo­ści. Obecnie z takiej opcji mogą sko­rzy­stać klien­ci PKO BP, Inteligo, ING, Envelo i Millennium. W naj­bliż­szych tygo­dniach do gro­na zewnętrz­nych dostaw­ców toż­sa­mo­ści dołą­czą kolej­ne instytucje.

Po zalo­go­wa­niu sie na Obywatel.gov.pl będzie moż­na spraw­dzić: sumę punk­tów kar­nych, datę popeł­nie­nia wykro­cze­nia, infor­ma­cje o pojeź­dzie, miej­sce popeł­nie­nia wykro­cze­nia, dane kie­row­cy oraz infor­ma­cję o licz­bie tzw. punk­tów tymczasowych.

Uruchomienie usłu­gi „Sprawdź swo­je punk­ty kar­ne” to pierw­szy etap Programu CEPiK 2.0. Kolejne e-usłu­gi w ramach tego pro­gra­mu będą uru­cha­mia­ne w 2018 roku – podał resort cyfryzacji.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.