Niedługo koniec czasu zimowego i letniego? Projekt poparty przez sejmową komisję

W wie­lu kra­jach roz­róż­nie­nie na czas let­ni i zimo­wy znie­sio­no daw­no temu. Teraz Polska ma do nich dołą­czyć. Sejmowa komi­sja admi­ni­stra­cji i spraw wewnętrz­nych jed­no­gło­śnie popar­ła pro­jekt PSL w tej sprawie.

Fot. Piotr Brichacek (Briho) / Wikipedia

Czas let­ni i zimo­wy wpro­wa­dzo­no z powo­du oszczęd­no­ści. Kiedy prąd był dro­gi, aby wydłu­żyć czas pra­cy przy świe­tle prze­sta­wio­no wska­zów­ki na zega­rze o jed­ną godzi­nę. Teraz jed­nak ten zwy­czaj stał się przeżytkiem.

Dlatego też sej­mo­wa komi­sja popar­ła pro­jekt PSL, aby od stycz­nia 2018 roku wpro­wa­dzić w Polsce jed­no­li­ty czas. To dopie­ro począ­tek prac jed­nak jed­no­gło­śne popar­cie pomy­słu ludo­wców jest zapo­wie­dzią, iż, być może, wszyst­kie pozo­sta­łe ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne tak­że go poprą.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.