Nowy dyskont wchodzi do Polski. Niemcy zdradzają, kiedy to nastąpi

Pod koniec sierp­nia pol­skie media obiegła infor­ma­c­ja o nowym dyskon­cie, który ma wejść do Pol­s­ki. Wtedy konkret­nej daty nie podano i cho­ci­aż ter­az też konkretów jest na lekarst­wo, pojaw­ia się jeden istot­ny ter­min w którym Tedi ma zami­ar zado­mow­ić się na naszym rynku.

Von High Con­trast — Selb­st fotografiert, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31005107

 

Cho­ci­aż Tedi jest dyskon­tem raczej nie będzie bezpośred­nio konkurował z Lidlem, Biedronką czy Aldim. Sklepy sprzeda­ją bowiem m.in. deko­rację wnętrz, kos­me­ty­ki, modę, elek­tron­ikę i art. papier­nicze. Słowem, mydło i powidło, ale nie artykuły spoży­w­cze. Z tego tez powodu najwięk­szą konkurencję odczu­je tu raczej Pep­co, TXM i Tiger.

Ser­wis Presseportal.de zdradza więcej szczegółów. Jak dowiadu­je­my się z artykułu ter­min określany, jako niedłu­gi zmienił się na 2018 rok. Biorąc pod uwagę, że listopad już się kończy w naj­gorszym wypad­ku na nowy dyskont poczekamy około roku. To bard­zo krót­ki ter­min jeżeli weźmiemy pod uwagę wybór zapewne kilku lokaliza­cji jed­nocześnie.

Czy władze Tediego wybiorą Warsza­wę na miejsce jed­nego z pier­wszych sklepów? Nie ma jeszcze ofic­jal­nego stanowiska, ale rynek Warsza­ws­ki będzie zapewne jed­nym na bardziej atrak­cyjnych i najm­niej ryzykownych. Na stron­ie inter­ne­towej Tediego czy­tamy, że poli­tyką firmy jest otwieranie sklepów nie tylko w dużych, ale również w małych miejs­cowoś­ci­ach. Tedi ma pon­ad 1500 sklepów w Europie, a w każdym pon­ad 5000 pro­duk­tów.

 

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.