Ostrobramska: Dachowanie i utrudnienia w ruchu

Na łuku Ostrobramskiej kie­row­ca wpadł w poślizg i dacho­wał. Na szczę­ście niko­mu nic się nie sta­ło. Zdjęcia dzię­ki uprzej­mo­ści Pragi Południe na Sygnale.

Fot. Paweł

Aura nie sprzy­ja kie­row­com, co widać ewi­dent­nie po ostat­nich zda­rze­niach na dro­dze. Nawierzchnia jest bar­dzo śli­ska, ponie­waż to, co spa­da na zie­mię następ­nej nocy zamie­nia się w lodo­wą taflę.

Doświadczył tego dzi­siaj na wła­snej skó­rze kie­row­ca vol­swa­ge­na, któ­ry na łuku Ostrobramskiej wpadł w poślizg i dacho­wał. Auto zatrzy­ma­ło się na dachu, na jezd­ni w kie­run­ku cen­trum. Na szczę­ście zarów­no kie­row­cy, jak i postron­nym oso­bom nic się nie sta­ło. Były utrud­nie­nia w ruchu, nadal są nie­wiel­kie utrudnienia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.