Poprosiła o zabawki dla chorej na raka dziewczynki. „Obyś zdechła szmato jedna”

Pani Ewa, któ­ra anga­żu­je się w wie­le akcji cha­ry­ta­tyw­nych popro­si­ła o zabaw­ki dla cho­rej na raka dziew­czyn­ki. Dziecko mia­ło zostać w Warszawie tyl­ko kil­ka dni, ale oka­za­ło się, że bada­nia się prze­dłu­ży­ły i mała zosta­ła bez nicze­go. Wiele osób odpo­wie­dzia­ło na apel i zabaw­ki dostar­czo­no. Jak zwy­kle zna­leź­li się jed­nak ludzie, któ­rzy przy tej oka­zji chcą ugrać coś dla siebie.

Fot. Ewa Pląsek / Facebook

Pani Ewa mogła się prze­ko­nać, że bez­czel­ność i posta­wa rosz­cze­nio­wa nie­któ­rych są odwrot­nie pro­por­cjo­nal­ne do ich kul­tu­ry. Po infor­ma­cji, że zabaw­ki zosta­ły dorę­czo­ne, jed­na z wolon­ta­riu­szek dosta­ła wia­do­mość od pew­nej mat­ki. Odpowiedź wolon­ta­riusz­ki była miła, ale kon­kret­na, cze­go nie moż­na już powie­dzieć o wia­do­mo­ści zwrot­nej. Zdjęcie tej kon­wer­sa­cji zosta­ło zamiesz­czo­ne powyżej.

„Kilka dni temu popro­si­łam o pomoc w zabi­ciu nudy, któ­ra dopa­dła pew­ną dziew­czyn­kę. Ktoś powie, że wie­le dziew­czy­nek się nudzi. Owszem. Ale ta jest szcze­gól­ną dziew­czyn­ką. Walczy od 5 lat (któ­rych sama ma 9) z mię­sa­kiem rms. Jest bli­sko 400 km od domu, w obcym mie­ście, w któ­rym nie ma rodzi­ny. Dziecko przy­je­cha­ło z mamą do W-wy z nadzie­ją, że od razu pój­dzie na oddział, gdzie będą kole­żan­ki i koledzy, więc nuda nie będzie strasz­na. Ale wyni­ki badań prze­trzy­ma­ły ją przez tydzień poza szpi­ta­lem, w obcym miej­scu, w izo­la­cji o innych.
Na mój apel – jak zawsze – odpo­wie­dzia­ło wie­lu cudow­nych zna­jo­mych, peł­nych empa­tii i wraż­li­wo­ści. Oczywiście nuda poszła precz. I to najważniejsze.
Ale jed­na z osób, któ­ra ma swój sku­tecz­ny udział w tej akcji dosta­ła taką oto wia­do­mość… Nie sko­men­tu­ję, bo zabra­kło mi słów. Może ta „przed­się­bior­cza” mama nie ma nic wię­cej poza maci­cą? A może chcia­ła­by się zamie­nić z „dał­na­mi”??? Dzieci może i są nor­mal­ne, ale ich mat­ka niekoniecznie…”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.