Protest w obronie generała Ścibora-Rylskiego. Podpisało już ponad 3 tysiące osób

„W sytu­acji, kie­dy wła­dze usi­łu­ją znisz­czyć hero­icz­ną prze­szłość gene­ra­ła Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, my, niżej pod­pi­sa­ni uczest­ni­cy Powstania Warszawskiego, pro­te­stu­je­my z całą sta­now­czo­ścią wobec nik­czem­nych oskar­żeń tak zasłu­żo­ne­go boha­te­ra i nasze­go dowód­cy.” – czy­ta­my na stro­nie protestu

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Zwracamy się do wszyst­kich, któ­rzy zga­dza­ją się z naszym sta­no­wi­skiem, o pod­pi­sa­nie nasze­go protestu.

Panie Generale, jeste­śmy z Tobą! 

Anna Jakubowska, ps. „Paulinka”
Wojciech Świątkowski, ps. „Korczak”
Wanda Traczyk-Stawska, ps. „Pączek”
Krystyna Zachwatowicz-Wajda, ps. „Czyżyk”
Andrzej Wilczyński, ps. „Antek”

Protest moż­na pod­pi­sać tu: Protest w obro­nie gene­ra­ła Ścibora-Rylskiego

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.