Przebudowa Puławskiej: ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń i sygnalizacja

Duże zmia­ny cze­ka­ją uli­cę Puławską. Dzięki wspar­ciu środ­ków unij­nych powsta­ną tam dro­gi dla rowe­rów, nowe chod­ni­ki i zie­leń. Zmodernizowana zosta­nie rów­nież sygna­li­za­cja świetlna.

Węzeł Puławska. By Chepry (Andrzej Barabasz) – Praca wła­sna, CC BY-SA 4.0.

Inwestycja obej­mie nie­mal 9-kilo­me­tro­wy odci­nek od ul. Domaniewskiej do gra­ni­cy Warszawy. Droga dla rowe­rów, na odcin­ku od ul. Domaniewskiej do ul. Niedźwiedziej, będzie bie­gła po wschod­niej stro­nie jezd­ni, zaś na pozo­sta­łym odcin­ku – po oby­dwu jej stro­nach. Powstaną rów­nież prze­jaz­dy poprzecz­ne przez ul. Puławską, w tym na węź­le Wyścigi. Tam rowe­rzy­ści i pie­si będą mogli prze­kro­czyć Puławską wzdłuż Potoku Służewieckiego (zgod­nie z kon­cep­cją opra­co­wa­ną przez Urząd Dzielnicy Mokotów) lub prze­bu­do­wa­nym przej­ściem pod­ziem­nym dosto­so­wa­nym do ruchu rowe­ro­we­go. Przebieg dro­gi dla rowe­rów został okre­ślo­ny w kon­cep­cji, skon­sul­to­wa­nej z mieszkańcami.

Inwestycja nie ogra­ni­cza się jed­nak do udo­god­nień dla rowe­rzy­stów – zyska­ją na niej wszy­scy użyt­kow­ni­cy ul. Puławskiej.

Ważną czę­ścią prze­bu­do­wy będzie moder­ni­za­cja sygna­li­za­cji. Zaplanowano kom­plek­so­wą moder­ni­za­cję sygna­li­za­cji na skrzy­żo­wa­niach z ul. Wałbrzyską/al. Lotników; ul. Bogatki/ul. Ludwinowską; ul. Kajakową/ul. Głuszcza i ul. Karczunkowską/ul. Karmazynową. Na całym odcin­ku sygna­li­za­cje zosta­ną sko­or­dy­no­wa­ne, dzię­ki cze­mu moż­li­we będzie wpro­wa­dze­nie „zie­lo­nej fali”. Geometria skrzy­żo­wań i urzą­dze­nia sygna­li­za­cji będą dosto­so­wa­ne do ewen­tu­al­ne­go wyzna­cze­nia pasa auto­bu­so­we­go – nie jest on jed­nak czę­ścią tej inwestycji.

W ramach inwe­sty­cji prze­bu­do­wa­ne zosta­ną chod­ni­ki, w wie­lu miej­scach pamię­ta­ją­ce prze­bu­do­wę uli­cy z lat 70. Nową nawierzch­nię z este­tycz­nych płyt beto­no­wych zyska ponad 18 tys. m kw. tro­tu­arów – będzie to zatem naj­więk­szy remont chod­ni­ków w Warszawie w cią­gu ostat­nich kil­ku­na­stu lat. Przybędzie rów­nież kil­ka­set nowych drzew i zosta­nie zaaran­żo­wa­na zie­leń niska.

Prace potrwa­ją do 2018 r.
Przebudowa ul. Puławskiej będzie reali­zo­wa­na w try­bie „zapro­jek­tuj i wybu­duj”. Zarząd Dróg Miejskich ogło­sił wła­śnie prze­targ. Wybrany wyko­naw­ca będzie miał za zada­nie wyko­nać szcze­gó­ło­wą doku­men­ta­cję budow­la­ną, uzy­skać zezwo­le­nie na reali­za­cję inwe­sty­cji i prze­pro­wa­dzić robo­ty budow­la­ne. Jeśli uda się zna­leźć wyko­naw­cę i roz­strzy­gnąć prze­targ, pra­ce zakoń­czą się do czerw­ca 2018 r.

Przy wybo­rze wyko­naw­cy liczyć będzie się nie tyl­ko cena. Punkty moż­na otrzy­mać tak­że m. in. za dodat­ko­wą dba­łość o zie­leń (w tym zaaran­żo­wa­nie „par­ku kie­szon­ko­we­go”), prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków z zasad dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej, pro­wa­dze­nie stro­ny www o inwe­sty­cji, wizu­ali­za­cje i plan­sze infor­ma­cyj­ne na budo­wie oraz kol­por­taż ulo­tek infor­ma­cyj­nych miesz­kań­com okolicy.

Inwestycja będzie reali­zo­wa­na przy wspar­ciu środ­ków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednym z celów tego instru­men­tu jest dąże­nie do zrów­no­wa­żo­nej mobil­no­ści i zapew­nie­nie alter­na­tyw­nych dla samo­cho­du moż­li­wo­ści poru­sza­nia się po aglo­me­ra­cji. Program jest reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z 40 gmi­na­mi Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.