Rosjanin Dmitryi K. wydalony z Polski na wniosek ABW

Na wnio­sek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został wyda­lo­ny z Polski Dmitryi K., nauko­wiec i przed­sta­wi­ciel Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych w Moskwie – dowie­dzia­ła się PAP. Według ABW pro­wa­dził on dzia­łal­ność wymie­rzo­ną w pol­skie interesy.

Fot. wiki­pe­dia

Rzecznik pra­so­wy mini­stra koor­dy­na­to­ra służb spe­cjal­nych Stanisław Żaryn podał, że męż­czy­zna został wyda­lo­ny z Polski w śro­dę 11 paź­dzier­ni­ka. „Z usta­leń ABW wyni­ka, że męż­czy­zna pro­wa­dził dzia­łal­ność wymie­rzo­ną w pol­skie inte­re­sy, ini­cjo­wał ele­men­ty woj­ny hybry­do­wej prze­ciw­ko Polsce a tak­że utrzy­my­wał kon­tak­ty z rosyj­ski­mi służ­ba­mi spe­cjal­ny­mi” – powie­dział PAP Żaryn. Materiały zgro­ma­dzo­ne przez ABW wska­zy­wa­ły, że prze­by­wa­nie Rosjanina w Polsce rodzi ryzy­ko dla nasze­go bez­pie­czeń­stwa narodowego.

„Działalność K. na rzecz wro­gie­go pań­stwa nie mogła być tole­ro­wa­na i szef ABW wniósł o wyda­le­nie K. z Polski” – powie­dział PAP rzecz­nik. „Rosjaninowi cof­nię­to zgo­dę na pobyt w RP i wyda­lo­no go z kra­ju” – dodał.

Żaryn wyja­śnił, że K. dzia­ła­jąc ofi­cjal­nie jako nauko­wiec i badacz Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych w Moskwie, nawią­zy­wał kon­tak­ty w śro­do­wi­skach nauko­wych m.in. histo­ry­ków i dzien­ni­ka­rzy. Znajdował oso­by o pro­ro­syj­skich poglą­dach i wcią­gał ich do współ­pra­cy. Żaryn podał, że ofe­ro­wał współ­pra­cę z rosyj­ski­mi uczel­nia­mi, publi­ka­cje i wyjaz­dy nauko­we, finan­so­wa­ne przez stro­nę rosyjską.

„Grupę współ­pra­cu­ją­cych z nim osób instru­ował, co mówić, by pre­zen­to­wać pro­ro­syj­ski punkt widze­nia” – zazna­czył rzecz­nik. Jak dodał, tak stwo­rzo­ną sieć kon­tak­tów, Dmitryi K. wyko­rzy­sty­wał do sze­rze­nia pro­pa­gan­dy prorosyjskiej.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.