Rozbój w biały dzień. Dotkliwie okradł i pobił 20-latka w pobliżu wejścia do metra

Mokotowscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li męż­czy­znę podej­rza­ne­go o roz­bój. Z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go wyni­ka, że został on napad­nię­ty przez 20-lat­ka, któ­ry go zaata­ko­wał, pobił, a następ­nie zabrał mu tele­fon komór­ko­wy. Za to prze­stęp­stwo Maciejowi P. gro­zi teraz do 12 lat pozba­wie­nia wolności.

Fot. KSP

Do zda­rze­nia doszło oko­ło godzi­ny 20:00 w pobli­żu sta­cji metra. Jak wyni­ka z rela­cji napad­nię­te­go męż­czy­zny po odpro­wa­dze­niu kole­gi wra­cał do domu. Idąc chod­ni­kiem zauwa­żył sie­dzą­ce­go na mur­ku mło­de­go chło­pa­ka. Po chwi­li oso­ba ta ruszy­ła za pokrzyw­dzo­nym i nagle bez jakie­go­kol­wiek powo­du kil­ka­krot­nie ude­rzy­ła go pię­ścią w tył głowy.

Pokrzywdzony upadł na chod­nik, a napast­nik zaczął go kopać po całym cie­le. 20-latek zabrał pokrzyw­dzo­ne­mu tele­fon i uciekł, a świad­ko­wie zda­rze­nia powia­do­mi­li Policję oraz pogo­to­wie ratunkowe.

Dzięki wni­kli­wej ana­li­zie zebra­nych infor­ma­cji oraz pra­cy ope­ra­cyj­nej poli­cjan­ci z moko­tow­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu usta­li­li dane per­so­nal­ne i zatrzy­ma­li oso­bę podej­rze­wa­ną o to przestępstwo.

Maciej P. usły­szał zarzut roz­bo­ju i został obję­ty poli­cyj­nym dozo­rem. Za ten czyn 20-lat­ko­wi może teraz gro­zić do 12 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.