Szlachetna Paczka już wystartowała. Możesz pomagać i zmienić czyjeś życie. Rodziny z okolic Warszawy czekają!

Od 18 listopa­da otwarta jest baza rodzin włąc­zonych do pro­gra­mu SZLACHETNA PACZKA w tegorocznej edy­cji. Także w Pio­nkach, Sule­jówku i Mińsku Mazowieckim mądra pomoc dotrze do potrze­bu­ją­cych rodzin, które znalazły się w nieza­w­in­ionej biedzie!

 

Baza z his­to­ri­a­mi rodzin otwarta!

Od sobo­ty na stron­ie www.szlachetnapaczka.pl moż­na już wybrać rodz­inę w potrze­bie i przy­go­tować dla niej mądrą pomoc.

Przekazu­jąc rodzinie paczkę pokazu­je­my jej, że nie jest sama ze swoi­mi prob­le­ma­mi. Naszym celem jest to, by pacz­ka była impulsem do zmi­any w życiu rodziny. Pomoc przy­go­towana jest tak, aby dała trwały efekt. Wspier­amy rodz­inę w odkryciu włas­nego potenc­jału i dro­gi do wyjś­cia z trud­nej sytu­acji.

Nieste­ty nie wszys­tkie rodziny z Pio­nek znalazły jeszcze Dar­czyńców, dlat­ego szukamy jeszcze osób chcą­cych pomóc, gdyż finał jest 9/10 grud­nia.

Jak zro­bić Paczkę dla rodzin:

1. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl , kliknij w wojew­ództ­wo mazowieck­ie oraz wybierz rejon Pio­n­ki

2. Zapoz­naj się z opisa­mi rodzin na stron­ie. Wybierz tę, której chcesz pomóc, której his­to­ria najbardziej Cię urzekła.

3. Możesz zaprosić do przy­go­towa­nia pacz­ki zna­jomych, rodz­inę czy współpra­cown­ików. Razem będzie Wam łatwiej stworzyć wyjątkowe prezen­ty, które będą real­ną pomocą i impulsem do zmi­any.
Pamię­ta­jmy również, że na Dar­czyńców nie czeka­ją tylko rodziny z Pio­nek. W całym wojew­ództwie mazowieckim, jaki i innych wojew­ództwach jest jeszcze wiele rodzin, które czeka­ją na swo­jego Dar­czyńcę.

Poz­draw­iam serdecznie,

Liwia Gór­ka
Koor­dy­na­tor Region­al­ny pro­jek­tu Szla­chet­na Pacz­ka w wojew­ództwie Mazowieckim

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.