Uwaga! Twierdzi że wyszedł z aresztu i nie ma na bilet. Oszust w pociągach

Kilkanaście minut temu na stacji Warszawa Centralna wsiadł człowiek, który twierdzi, że został zwolniony z aresztu i nie ma pieniędzy na bilet. Tylko w jednym wagonie zebrał przynajmniej kilkadziesiąt złotych. Nie dajcie się nabrać. To oszust.

Fot. Warszawa w pigułce

Wszelkie kwestie związane z pomocą osobom, które opuściły więzienie lub areszt wyjaśnia ulotka Rzecznika Praw Obywatelskich, w której czytamy:

Skazanemu zwalnianemu z  zakładu karnego lub aresztu śledczego, który nie
dysponuje wystarczającymi środkami własnymi i  nie ma zapewnionych na
wolności dostatecznych środków utrzymania, dyrektor zakładu karnego może
udzielić pomocy pieniężnej w chwili zwolnienia w wysokości do 1/3 przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia pracowników lub jej odpowiedni ekwiwalent (art.
166 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego)…

Zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia występując

o pomoc postpenitencjarną, skazany może ubiegać

siĘ przede wszystkim o:

1. pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenie schronienia

w ośrodku dla bezdomnych,

2. okresową dopłatę do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego, do którego posiada tytuł prawny, czyli bieżących zobowiązań

czynszowych i  opłat za energię cieplną i  elektryczną oraz gaz, wodę, opał,

odbiór nieczystości stałych i płynnych,

3. uzyskanie porad prawnych, a także z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji

zawodowej,

4. uczestnictwo w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

oraz pokrycie kosztów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

5. uczestniczenie w  programach podnoszących kompetencje społeczne,

mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a  zwłaszcza

przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom,

6. pokrycie kosztów zakupu materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń

niezbędnych do realizacji programów wymienionych w pkt 5,

7. pokrycie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją

leczniczą oraz uzyskaniem orzeczeń o  niepełnosprawności, jej stopniu oraz niezdolności do pracy,

8. pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami
lekarskimi lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza
wykonywanej nieodpłatnie,
9. pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych
dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy,
10. pomoc rzeczową w postaci:
żywności lub bonów żywnościowych,
odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i  higieny osobistej lub bonów
towarowych,
biletów komunikacji publicznej,
leków, środków opatrunkowych i sanitarnych, wyrobów medycznych, w tym
protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i materiałów biurowych,
niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów
użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w  miejscu
zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych,
materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu
zawodowym, wykonywaniu wyuczonego zawodu albo prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek.” – czytamy w ulotce.

 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c