Z samochodu niedaleko Wołomina wydobyto ciało zaginionej Katarzyny

Poszukiwania Pani Katarzyny, w któ­re i my byli­śmy włą­cze­ni, nie­ste­ty zakoń­czy­ły się tra­gicz­nie. Okazało się, że auto, któ­rym podró­żo­wa­ła wpa­dło do rzeki. 

Fot. ogło­sze­nie o zaginięciu

W rze­ce Rządza, obok dro­gi pro­wa­dzą­cej ze Starego Kraszewa na Wolę Rasztowską odkry­to samo­chód oso­bo­wy. Zgłoszenia doko­nał jeden z kie­row­ców. Na miej­sce uda­ła się straż pożar­na z pobli­skie­go Wołomina. Płetwonurkowie z Warszawy wydo­by­li na brzeg cia­ło kobie­ty. Straż pożar­na potwier­dza, że była ona poszu­ki­wa­na, jako zaginiona.

Smutną infor­ma­cję potwier­dzi­ła tak­że rodzi­na Pani Katarzyny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.