Zaprosił ich, a oni go zaatakowali i okradli

Śródmiejscy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li dwóch męż­czyzn podej­rza­nych o roz­bój. Jak wyni­ka z rela­cji pokrzyw­dzo­ne­go, 49-let­ni Dariusz M. i 44-let­ni Paweł W. zaata­ko­wa­li go, obez­wład­ni­li, po czym zabra­li mu pie­nią­dze, tele­fon oraz inne przed­mio­ty, któ­re miał przy sobie.

Wszystko zaczę­ło się od przy­pad­ko­we­go spo­tka­nia póź­nym wie­czo­rem nie­opo­dal skle­pu mono­po­lo­we­go. Pokrzywdzony zapro­po­no­wał nie­zna­nym sobie męż­czy­znom wspól­ne wypi­cie alko­ho­lu. Kupił w skle­pie alko­hol, po czym cała czwór­ka poszła do jed­nej z kamie­nic, gdzie na klat­ce scho­do­wej pili.

Po pew­nym cza­sie, kie­dy pokrzyw­dzo­ny przy­snął na scho­dach został zaata­ko­wa­ny. Mężczyźni obez­wład­ni­li go dusząc i zakry­wa­jąc usta, żeby nie krzy­czał. Napastnicy zabra­li swo­jej ofie­rze tele­fon, 700 zło­tych, doku­men­ty oraz klu­cze od miesz­ka­nia, po czym uciekli.

Mężczyzna o tym, co go spo­tka­ło opo­wie­dział poli­cjan­tom. Sprawą zaję­li się funk­cjo­na­riu­sze ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu. To oni dzię­ki wyko­na­nym wie­lu czyn­no­ściom poza pro­ce­so­wym, już kil­ka dni po zda­rze­niu zatrzy­ma­li dwie z trzech podej­rze­wa­nych o to prze­stęp­stwo osób.

49-let­nie­mu Dariuszowi M. i 44-let­nie­mu Pawłowi W. za roz­bój zgod­nie z kodek­sem kar­nym gro­zi teraz do 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Sąd na wnio­sek śled­czych pod­jął już decy­zję o ich tym­cza­so­wym aresz­to­wa­niu na 3 mie­sią­ce. Jak twier­dzą poli­cjan­ci pro­wa­dzą­cy tę spra­wę zatrzy­ma­nie trze­cie­go ze spraw­ców to już tyko kwe­stia czasu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.