Został śmiertelnie potrącony przez samochód. Czy ktoś go rozpoznaje [UWAGA! DRASTYCZNE ZDJĘCIE]

Mężczyzna wiek z wyglą­du oko­ło 40 lat, uczest­ni­czył w zda­rze­niu dro­go­wym w nocy z 2627 czerw­ca br., na tra­sie nr 7 w Czosnowie. Niestety praw­do­po­dob­nie na sku­tek dozna­nych obra­żeń poniósł śmierć na miej­scu. Mężczyzna nie posia­dał przy sobie żad­nych doku­men­tów toż­sa­mo­ści. Policja pro­si o pomoc w usta­le­niu tożsamości.

Fot. Policja

Do tra­gicz­ne­go w skut­kach zda­rze­nia dro­go­we­go doszło w nocy z 2627 czerw­ca tego roku. Policjanci WRD zosta­li wezwa­ni do zda­rze­nia dro­go­we­go, któ­re mia­ło miej­sce na tra­sie nr 7 w Czosnowie. Na miej­scu usta­li­li, że doszło do potrą­ce­nia pie­sze­go przez oso­bo­we­go seata. Prawdopodobnie na sku­tek dozna­nych obra­żeń pie­szy poniósł śmierć na miej­scu. Kierowca samo­cho­du był trzeźwy.

Do tej pory nadal nie uda­ło się usta­lić toż­sa­mo­ści męż­czy­zny. Dlatego nowo­dwor­ska poli­cja zwra­ca się do wszyst­kich miesz­kań­ców nasze­go powia­tu o pomoc w usta­le­niu danych per­so­nal­nych męż­czy­zny, któ­re­go wize­ru­nek publi­ku­je­my. Informacje na temat pro­si­my prze­ka­zy­wać pod nr tel.: 22 775 22 01–04, bądź 997 i 112.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.