Budowa metra: kolejne utrudnienia. Zamknięta Górczewska

W środę, 22 mar­ca ok. godz. 22.00 zmieni się orga­ni­za­c­ja ruchu na ul. Gór­czewskiej pomiędzy ul. Księ­cia Janusza a ul. Deo­tymy. Plac budowy obe­jmie północ­ną jezd­nię, a ruch auto­busów, tak­sówek, MTON oraz pojazdów z iden­ty­fika­tora­mi MW będzie odby­wał się jezd­nią połud­niową.





Fot. Infoulice

Budowa stacji „Księ­cia Janusza” oznacza zamknię­cie ul. Gór­czewskiej od skrzyżowa­nia ulic Elek­cyjnej i Deo­tymy do wjaz­du do cen­trum hand­lowego. Jadą­cy od strony al. Pry­masa Tysią­cle­cia muszą się roz­jechać w ul. Deo­tymy lub Elek­cyjną. Wyłąc­zonym z ruchu odcinkiem mogą poruszać się tylko auto­busy, taxi i MTON oraz posi­ada­ją­cy iden­ty­fika­to­ry wg wzoru MW właś­ci­ciele, najem­cy i prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w budynkach wzdłuż ul. Gór­czewskiej (Iden­ty­fika­to­ry dla mieszkańców ul. Gór­czewskiej). Od środy, 22 mar­ca od ok. godz. 22.00 ruch pomiędzy ul. Deo­tymy a ul. Księ­cia Janusza będzie odby­wał się jezd­nią połud­niową, a od ul. Księ­cia Janusza do cen­trum hand­lowego jezd­nią północą.




Po północ­nej stron­ie jezd­ni utrzy­mane będzie prze­jś­cie dla pieszych. Nato­mi­ast po stron­ie połud­niowej wyz­nac­zony zostanie ciąg pies­zo-rowerowy. Utrzy­mane będą prze­jś­cia dla pieszych pomiędzy dwiema stron­a­mi ul. Gór­czewskiej – przy ul. Deo­tymy, za Księ­cia Janusza, przy Góral­skiej i przed wjaz­dem do cen­trum hand­lowego.

Auto­busy, taxi i MTON jadące od strony ul. Pow­stańców Śląs­kich prze­jeżdża­ją na swój odcinek ul. Gór­czewskiej prze­jaz­dem przez pas dzielą­cy w pobliżu ul. S. Konarskiego, czyli za wiaduk­tem kole­jowym (patrząc od strony budowy); nato­mi­ast ci, którzy chcą dojechać do cen­trum hand­lowego oraz ulic: Białowiejskiej, Sza­ńców, W. Przanowskiego, Mrocznej i Góral­skiej jadą pros­to (wjechać w te ulice mogą wyłącznie mieszkań­cy). Na wyłąc­zonych z ruchu powierzch­ni­ach zostały wyty­c­zone parkin­gi.

Ulicą Elek­cyjną w kierunku połud­niowym, czyli do ul. Wol­skiej mogą poruszać się wszyscy bez ograniczeń, na skrzyżowa­niu z ul. Wol­ską muszą się roz­jechać w pra­wo lub w lewo, bo na wprost (do ul. M. Kasprza­ka) jest tylko prze­jazd dla auto­busów, taxi i MTON. W ul. Elek­cyjną od strony Wol­skiej (w kierunku północ­nym) wjazd w ciągu dnia możli­wy jest tylko auto­busów, taxi i MTON (od 22 mar­ca w godz. 22.00 – 5.00 wjazd będzie możli­wy dla wszys­t­kich). Nato­mi­ast za ul. Pus­to­la to ogranicze­nie zni­ka, co umożli­wia dojazd i wyjazd z pos­esji, które są na dal­szym odcinku ul. Elek­cyjnej. Dodatkowo, od 22 mar­ca zmieniony zostanie kierunek ruchu na ul. Batal­ionu AK „Zoś­ka” – ruch na tej uli­cy będzie odby­wał się w stronę ul. Elek­cyjnej.

Rozbu­dowa II linii metra na Woli to trzy stac­je i ok. 3,4 km trasy Planowane stac­je to: Płoc­ka (C08) umiejs­cowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowa­nia z ul. Wol­ską; Młynów (C07) planowana pod ul. Gór­czewską po wschod­niej stron­ie wiaduk­tu kole­jowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syre­ny oraz Księ­cia Janusza (C06) pod ul. Gór­czewską w rejonie skrzyżowa­nia z ul. Księ­cia Janusza. Będą tu także tory odstaw­cze i komo­ra do zawraca­nia. W pier­wszym etapie robót zmi­any w ruchu obe­jmą ul. Gór­czewską (budowa stacji Płoc­ka rozpocznie się w drugim kwartale 2017 r. ).

Komu­nikac­ja
Pod­czas budowy stacji „Młynów” i „Księ­cia Janusza” ul. Gór­czews­ka nieprze­jezd­na jest pomiędzy ul. Płocką a al. Pry­masa Tysią­cle­cia, nato­mi­ast pomiędzy cen­trum hand­lowym a ul. Deo­tymy auto­busy mogą jeźdz­ić (nie mogą wjeżdżać w ul. Gór­czewską z ulic Jana Olbrach­ta i E. Cioł­ka). Auto­busy, które jeźdz­iły z Nowego Bemowa oraz z osied­la Jelon­ki zostały skierowane na trasy objaz­dowe prowadzące ul. Elek­cyjną, M. Kasprza­ka i Prostą. Auto­busy z rejonu ul. Redu­towej i Jana Olbrach­ta zami­ast ul. Gór­czewską kur­su­ją uli­ca­mi Redu­tową, M. Kasprza­ka i Prostą. W celu ułatwienia dojaz­du do cen­trum oraz do metra mieszkań­com Jelonek została wzmoc­niona komu­nikac­ja auto­bu­sowa na ul.Połczyńskiej i M. Kasprza­ka, a ul. Wol­ską jeździ więcej tramwa­jów. Na uli­cach Elek­cyjnej, Połczyńskiej, M. Kasprza­ka i Prostej (do Ron­da I. Daszyńskiego) został wyty­c­zony bus­pas. Szczegóły: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1753&c=100&l=1

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.