Budowa metra: kolejne utrudnienia. Zamknięta Górczewska

W śro­dę, 22 mar­ca ok. godz. 22.00 zmie­ni się orga­ni­za­cja ruchu na ul. Górczewskiej pomię­dzy ul. Księcia Janusza a ul. Deotymy. Plac budo­wy obej­mie pół­noc­ną jezd­nię, a ruch auto­bu­sów, tak­só­wek, MTON oraz pojaz­dów z iden­ty­fi­ka­to­ra­mi MW będzie odby­wał się jezd­nią południową.

Fot. Infoulice

Budowa sta­cji „Księcia Janusza” ozna­cza zamknię­cie ul. Górczewskiej od skrzy­żo­wa­nia ulic Elekcyjnej i Deotymy do wjaz­du do cen­trum han­dlo­we­go. Jadący od stro­ny al. Prymasa Tysiąclecia muszą się roz­je­chać w ul. Deotymy lub Elekcyjną. Wyłączonym z ruchu odcin­kiem mogą poru­szać się tyl­ko auto­bu­sy, taxi i MTON oraz posia­da­ją­cy iden­ty­fi­ka­to­ry wg wzo­ru MW wła­ści­cie­le, najem­cy i pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą w budyn­kach wzdłuż ul. Górczewskiej (Identyfikatory dla miesz­kań­ców ul. Górczewskiej). Od śro­dy, 22 mar­ca od ok. godz. 22.00 ruch pomię­dzy ul. Deotymy a ul. Księcia Janusza będzie odby­wał się jezd­nią połu­dnio­wą, a od ul. Księcia Janusza do cen­trum han­dlo­we­go jezd­nią północą.

Po pół­noc­nej stro­nie jezd­ni utrzy­ma­ne będzie przej­ście dla pie­szych. Natomiast po stro­nie połu­dnio­wej wyzna­czo­ny zosta­nie ciąg pie­szo-rowe­ro­wy. Utrzymane będą przej­ścia dla pie­szych pomię­dzy dwie­ma stro­na­mi ul. Górczewskiej – przy ul. Deotymy, za Księcia Janusza, przy Góralskiej i przed wjaz­dem do cen­trum handlowego.

Autobusy, taxi i MTON jadą­ce od stro­ny ul. Powstańców Śląskich prze­jeż­dża­ją na swój odci­nek ul. Górczewskiej prze­jaz­dem przez pas dzie­lą­cy w pobli­żu ul. S. Konarskiego, czy­li za wia­duk­tem kole­jo­wym (patrząc od stro­ny budo­wy); nato­miast ci, któ­rzy chcą doje­chać do cen­trum han­dlo­we­go oraz ulic: Białowiejskiej, Szańców, W. Przanowskiego, Mrocznej i Góralskiej jadą pro­sto (wje­chać w te uli­ce mogą wyłącz­nie miesz­kań­cy). Na wyłą­czo­nych z ruchu powierzch­niach zosta­ły wyty­czo­ne parkingi.

Ulicą Elekcyjną w kie­run­ku połu­dnio­wym, czy­li do ul. Wolskiej mogą poru­szać się wszy­scy bez ogra­ni­czeń, na skrzy­żo­wa­niu z ul. Wolską muszą się roz­je­chać w pra­wo lub w lewo, bo na wprost (do ul. M. Kasprzaka) jest tyl­ko prze­jazd dla auto­bu­sów, taxi i MTON. W ul. Elekcyjną od stro­ny Wolskiej (w kie­run­ku pół­noc­nym) wjazd w cią­gu dnia moż­li­wy jest tyl­ko auto­bu­sów, taxi i MTON (od 22 mar­ca w godz. 22.00 – 5.00 wjazd będzie moż­li­wy dla wszyst­kich). Natomiast za ul. Pustola to ogra­ni­cze­nie zni­ka, co umoż­li­wia dojazd i wyjazd z pose­sji, któ­re są na dal­szym odcin­ku ul. Elekcyjnej. Dodatkowo, od 22 mar­ca zmie­nio­ny zosta­nie kie­ru­nek ruchu na ul. Batalionu AK „Zośka” – ruch na tej uli­cy będzie odby­wał się w stro­nę ul. Elekcyjnej.

Rozbudowa II linii metra na Woli to trzy sta­cje i ok. 3,4 km tra­sy Planowane sta­cje to: Płocka (C08) umiej­sco­wio­na pod ul. Płocką w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia z ul. Wolską; Młynów (C07) pla­no­wa­na pod ul. Górczewską po wschod­niej stro­nie wia­duk­tu kole­jo­we­go w rejo­nie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia z ul. Księcia Janusza. Będą tu tak­że tory odstaw­cze i komo­ra do zawra­ca­nia. W pierw­szym eta­pie robót zmia­ny w ruchu obej­mą ul. Górczewską (budo­wa sta­cji Płocka roz­pocz­nie się w dru­gim kwar­ta­le 2017 r. ).

Komunikacja
Podczas budo­wy sta­cji „Młynów” i „Księcia Janusza” ul. Górczewska nie­prze­jezd­na jest pomię­dzy ul. Płocką a al. Prymasa Tysiąclecia, nato­miast pomię­dzy cen­trum han­dlo­wym a ul. Deotymy auto­bu­sy mogą jeź­dzić (nie mogą wjeż­dżać w ul. Górczewską z ulic Jana Olbrachta i E. Ciołka). Autobusy, któ­re jeź­dzi­ły z Nowego Bemowa oraz z osie­dla Jelonki zosta­ły skie­ro­wa­ne na tra­sy objaz­do­we pro­wa­dzą­ce ul. Elekcyjną, M. Kasprzaka i Prostą. Autobusy z rejo­nu ul. Redutowej i Jana Olbrachta zamiast ul. Górczewską kur­su­ją uli­ca­mi Redutową, M. Kasprzaka i Prostą. W celu uła­twie­nia dojaz­du do cen­trum oraz do metra miesz­kań­com Jelonek zosta­ła wzmoc­nio­na komu­ni­ka­cja auto­bu­so­wa na ul.Połczyńskiej i M. Kasprzaka, a ul. Wolską jeź­dzi wię­cej tram­wa­jów. Na uli­cach Elekcyjnej, Połczyńskiej, M. Kasprzaka i Prostej (do Ronda I. Daszyńskiego) został wyty­czo­ny buspas. Szczegóły: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1753&c=100&l=1

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.