Chcesz pomóc i oddać krew? Już jutro startuje Wampiriada SGH! [PATRONAT MEDIALNY]

Warsza­wa w Pigułce objęła patronat medi­al­ny nad Wam­piri­adą! W dni­ach 7 – 10 grud­nia w murach Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­w­ie odbędzie się Wam­piri­a­da SGH, czyli stu­denck­ie hon­orowe krwio­daw­st­wo. Jest to coroczny pro­jekt real­i­zowany przez NZS SGH przy współpra­cy z Region­al­nym Cen­trum Krwio­daw­st­wa i Krwiolecznict­wa.

Fot. Materiały organizatora / Warszaw w Pigułce

Fot. Mate­ri­ały orga­ni­za­to­ra / Warszaw w Pigułce

Pod­czas wydarzenia chęt­ni mogą odd­ać krew w krwiobus­ie zna­j­du­ją­cym się na uczel­ni­anym parkingu. Dla każdego krwio­daw­cy przy­go­towane są upomin­ki ufun­dowane przez Part­nerów pro­jek­tu. Oprócz tego wszyscy zain­tere­sowani będą mogli wziąć udzi­ał w konkur­sach związanych z krwio­daw­st­wem. W budynku G będzie czekać nasza ekipa pro­jek­towa przy wam­piri­ad­owym stoisku, gdzie każdy będzie się mógł dowiedzieć więcej o prze­ci­wskaza­ni­ach przy odd­awa­niu krwi, a także o samym pro­jek­cie.

Głównym celem Wam­piri­ady jest rozpowszech­nie­nie idei krwio­daw­st­wa wśród stu­den­tów oraz wszys­t­kich innych mieszkańców Warsza­wy. Zależy nam też na angażowa­niu tych ludzi, którzy nie mogą odd­ać krwi, ale wspier­a­ją przyświeca­jące nam ideę. Chce­my pro­mować dobroczyn­ność i zdrowy tryb życia, zaz­nacza­jąc fakt, że krew jest bez­cen­nym darem, który prak­ty­cznie każdy może ofi­arować drugiemu człowiekowi.

Pomysł zor­ga­ni­zowa­nia Wam­piri­ady pow­stał w 2000 r. w Krakowie, gdzie został po raz pier­wszy zre­al­i­zowany przez Prze­mysława Miło­nia na Politech­nice Krakowskiej. Od tamtej pory akc­ja stała nieby­wale pop­u­lar­na. Aktu­al­nie odby­wa się cyk­licznie – zazwyczaj dwa razy w roku we wszys­t­kich więk­szych ośrod­kach aka­demic­kich w Polsce.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.