Chcesz pomóc i oddać krew? Już jutro startuje Wampiriada SGH! [PATRONAT MEDIALNY]

Warszawa w Pigułce obję­ła patro­nat medial­ny nad Wampiriadą! W dniach 7 – 10 grud­nia w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbę­dzie się Wampiriada SGH, czy­li stu­denc­kie hono­ro­we krwio­daw­stwo. Jest to corocz­ny pro­jekt reali­zo­wa­ny przez NZS SGH przy współ­pra­cy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Fot. Materiały organizatora / Warszaw w Pigułce

Fot. Materiały orga­ni­za­to­ra / Warszaw w Pigułce

Podczas wyda­rze­nia chęt­ni mogą oddać krew w krwio­bu­sie znaj­du­ją­cym się na uczel­nia­nym par­kin­gu. Dla każ­de­go krwio­daw­cy przy­go­to­wa­ne są upo­min­ki ufun­do­wa­ne przez Partnerów pro­jek­tu. Oprócz tego wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni będą mogli wziąć udział w kon­kur­sach zwią­za­nych z krwio­daw­stwem. W budyn­ku G będzie cze­kać nasza eki­pa pro­jek­to­wa przy wam­pi­ria­do­wym sto­isku, gdzie każ­dy będzie się mógł dowie­dzieć wię­cej o prze­ciw­ska­za­niach przy odda­wa­niu krwi, a tak­że o samym projekcie.

Głównym celem Wampiriady jest roz­po­wszech­nie­nie idei krwio­daw­stwa wśród stu­den­tów oraz wszyst­kich innych miesz­kań­ców Warszawy. Zależy nam też na anga­żo­wa­niu tych ludzi, któ­rzy nie mogą oddać krwi, ale wspie­ra­ją przy­świe­ca­ją­ce nam ideę. Chcemy pro­mo­wać dobro­czyn­ność i zdro­wy tryb życia, zazna­cza­jąc fakt, że krew jest bez­cen­nym darem, któ­ry prak­tycz­nie każ­dy może ofia­ro­wać dru­gie­mu człowiekowi.

Pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia Wampiriady powstał w 2000 r. w Krakowie, gdzie został po raz pierw­szy zre­ali­zo­wa­ny przez Przemysława Miłonia na Politechnice Krakowskiej. Od tam­tej pory akcja sta­ła nie­by­wa­le popu­lar­na. Aktualnie odby­wa się cyklicz­nie – zazwy­czaj dwa razy w roku we wszyst­kich więk­szych ośrod­kach aka­de­mic­kich w Polsce.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.