Ciało Magdaleny Żuk transportowane jest do Polski!

„Ciało Magdaleny Żuk już trans­por­to­wa­ne do kra­ju, nie­zwłocz­nie po przy­lo­cie odbę­dzie się dru­ga sek­cja zwłok”: – powie­dział w roz­mo­wie z Wirtualną Polską peł­no­moc­nik rodzi­ny Magdaleny Żuk.

Mecenas Paweł Jurewicz – peł­no­moc­nik rodzi­ny Magdaleny Żuk powie­dział, że „cia­ło Polki praw­do­po­dob­nie jesz­cze dziś zosta­nie prze­wie­zio­ne samo­lo­tem rej­so­wym do Polski”.

„Czekamy na infor­ma­cję, czy nastą­pi to jesz­cze dzi­siaj, czy jutro, ale raczej to nie jest kwe­stia naj­bliż­szych godzin” – dodał prawnik.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.