Historyczne odkrycie… saperów na Białołęce

Po tym, jak 8 lip­ca pod­czas budowy przyłącza kanal­iza­cyjnego do budynku przy ul. Sprawnej 35a, gdzie trwa adap­tac­ja pomieszczeń na potrze­by szkoły pod­sta­wowej odkry­to skład 42 pocisków moździer­zowych Zarząd Dziel­ni­cy Białołę­ka pod­jął decyzję o sprawdze­niu i ewen­tu­al­nym oczyszcze­niu terenu przez cer­ty­fikowaną fir­mę świad­czącą usłu­gi saper­skie.
Fot. UD Białołęka

Fot. UD Białołę­ka
Pra­cown­i­cy firmy saper­skiej rozpoczęli prace 14 lip­ca a już 15 lip­ca natrafili na niespodziankę w postaci… cynkowej tablicz­ki z nazwą uli­cy i numerem domu, potwierdza­jącą, że prze­bu­dowywany na potrze­by szkoły pod­sta­wowej obiekt pełnił już funkcję szkoły i nawet od tej funkcji swo­ją nazwę wzięła cała uli­ca.

Tablicz­ka, jako cen­ny świadek przeszłoś­ci, wró­ci do szkoły przy ul. Sprawnej – zostanie wmurowana w spec­jal­nym miejs­cu w budynku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.