Historyczne odkrycie… saperów na Białołęce

Po tym, jak 8 lip­ca pod­czas budo­wy przy­łą­cza kana­li­za­cyj­ne­go do budyn­ku przy ul. Sprawnej 35a, gdzie trwa adap­ta­cja pomiesz­czeń na potrze­by szko­ły pod­sta­wo­wej odkry­to skład 42 poci­sków moź­dzie­rzo­wych Zarząd Dzielnicy Białołęka pod­jął decy­zję o spraw­dze­niu i ewen­tu­al­nym oczysz­cze­niu tere­nu przez cer­ty­fi­ko­wa­ną fir­mę świad­czą­cą usłu­gi saperskie.
Fot. UD Białołęka

Fot. UD Białołęka

Pracownicy fir­my saper­skiej roz­po­czę­li pra­ce 14 lip­ca a już 15 lip­ca natra­fi­li na nie­spo­dzian­kę w posta­ci… cyn­ko­wej tablicz­ki z nazwą uli­cy i nume­rem domu, potwier­dza­ją­cą, że prze­bu­do­wy­wa­ny na potrze­by szko­ły pod­sta­wo­wej obiekt peł­nił już funk­cję szko­ły i nawet od tej funk­cji swo­ją nazwę wzię­ła cała ulica.

Tabliczka, jako cen­ny świa­dek prze­szło­ści, wró­ci do szko­ły przy ul. Sprawnej – zosta­nie wmu­ro­wa­na w spe­cjal­nym miej­scu w budynku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.