Ile rowerów przejeżdża przez Warszawę? Urząd Miasta publikuje informację na ten temat

Fir­ma Pol­s­ka Inżynieria policzyła row­erzys­tów w 52 lokaliza­c­jach w dni robocze i week­endy. Najwięk­sze natęże­nia ruchu rowerowego zan­otowano na ciągu ulic Pry­masa Tysią­cle­cia – Bitwy Warsza­wskiej 1920 r. – Banacha oraz na moś­cie Świę­tokrzyskim.

Fot. ZTM

Fot. ZTM

„Mamy wyni­ki z tegorocznych pomi­arów ruchu rowerowego. Są już dostęp­ne na naszej stron­ie inter­ne­towej. W tym roku nie dopisała pogo­da – musieliśmy nawet przedłużyć ter­min pomi­arów, bo cią­gle padało albo było zbyt chłod­no” – pisze Łukasz Puchal­s­ki Pełnomoc­nik Prezy­den­ta m.st. Warsza­wy ds. komu­nikacji rowerowej.

W porów­na­niu z wynika­mi z 2014 roku, różnice nie są wielkie, należy jed­nak pod­kreślić, że są to dane z poje­dynczych dni pomi­arowych, które trud­no jest porów­nać ze wzglę­du na różnice pogodowe. W tym roku kapryś­na pogo­da w maju i czer­w­cu spraw­iła, że pomi­ary prze­ciągnęły się do drugiej połowy czer­w­ca, niek­tóre dni pomi­arowe były wyraźnie chłod­niejsze niż rok wcześniej.

W kilku lokaliza­c­jach, w których dostęp­ne są dane z pomi­arów z lat 2009–2012, widać jed­nak wyraźną ten­dencję wzros­tową. Wielkość ruchu rowerowego w szczy­cie komu­nika­cyjnym wzras­ta co roku o ok. 20–30 rowerów/godzinę.

Zadaniem pomi­arow­ców było notowanie, czy row­erzys­ta korzys­ta z chod­ni­ka, jezd­ni czy z dedykowanej infra­struk­tu­ry rowerowej. Tu wyni­ki są zróżni­cow­ane, zależne w dużej mierze od orga­ni­za­cji ruchu na danym skrzyżowa­niu, jed­nak wyraźnie widać, że w przy­pad­ku braku dedykowanej infra­struk­tu­ry rowerowej więk­szość row­erzys­tów korzys­ta z chod­ni­ka. Aby to zmienić, mias­to będzie sukcesy­wnie rozbu­dować infra­struk­turę rowerową. Tam, gdzie infra­struk­tu­ra jest dobra i spój­na, korzys­ta z niej pon­ad 95% row­erzys­tów.

Wykon­aw­ca pomi­arów dokon­ał także obliczenia pro­cen­towego udzi­ału row­erzys­tów w ruchu. Pod­stawą były aktu­alne (tegoroczne) wyni­ki pomi­arów ruchu samo­chodów i napełnienia komu­nikacji miejskiej. Najwięk­szy udzi­ał ruchu rowerowego jest na ul. Pry­masa Tysią­cle­cia (na połud­nie od ul. Kasprza­ka) oraz na moś­cie Świę­tokrzyskim – tu w szczy­cie popołud­niowym udzi­ał ruchu rowerowego się­ga nawet 10%! Widać też, że odd­ana do użytku jesienią ubiegłego roku trasa rowerowa wzdłuż ulic Świę­tokrzyskiej i Prostej szy­bko zyskała dużą pop­u­larność – przy rondzie ONZ prze­jeżdża nawet 450 rowerów/godz. w obu kierunk­ach.

Ana­log­icznie jak rok temu, wykon­aw­ca obser­wował wybrane cechy row­erzys­tów takich jak płeć, ubiór czy rodzaj roweru. Poza ręczny­mi pomi­ara­mi, UM rozwi­ja sieć automaty­cznych punk­tów pomi­arowych. Obec­nie ruch rowerowy jest stale mier­zony w 11 punk­tach pomi­arowych, i w tym roku dojdą kole­jne, m.in. przy nowobu­dowanych dro­gach dla row­erów. Mias­to pracu­je też nad udostęp­nie­niem danych z liczników na stron­ie inter­ne­towej.

Dane z pomi­arów (ręcznych i automaty­cznych) służą m.in. do planowa­nia inwest­y­cji – w ramach 74 mln zł przyz­nanych na infra­struk­turę rowerową na lata 2016–2017 na czer­w­cowym posiedze­niu Rady Warsza­wy, planowane są remon­ty najpop­u­larniejszej trasy wzdłuż al. Pry­masa Tysią­cle­cia i udrożnie­nie Ron­da Zesłańców Syberyjs­kich, a także zbu­dowanie równoległej trasy obwodowej wzdłuż ulic Okopowa-Towarowa.

Szczegółowe wyni­ki dostęp­ne są na stron­ie http://rowery.um.warszawa.pl/
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.