Ile rowerów przejeżdża przez Warszawę? Urząd Miasta publikuje informację na ten temat

Firma Polska Inżynieria poli­czy­ła rowe­rzy­stów w 52 loka­li­za­cjach w dni robo­cze i week­en­dy. Największe natę­że­nia ruchu rowe­ro­we­go zano­to­wa­no na cią­gu ulic Prymasa Tysiąclecia – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha oraz na moście Świętokrzyskim.

Fot. ZTM

Fot. ZTM

„Mamy wyni­ki z tego­rocz­nych pomia­rów ruchu rowe­ro­we­go. Są już dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. W tym roku nie dopi­sa­ła pogo­da – musie­li­śmy nawet prze­dłu­żyć ter­min pomia­rów, bo cią­gle pada­ło albo było zbyt chłod­no” – pisze Łukasz Puchalski Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komu­ni­ka­cji rowerowej.

W porów­na­niu z wyni­ka­mi z 2014 roku, róż­ni­ce nie są wiel­kie, nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że są to dane z poje­dyn­czych dni pomia­ro­wych, któ­re trud­no jest porów­nać ze wzglę­du na róż­ni­ce pogo­do­we. W tym roku kapry­śna pogo­da w maju i czerw­cu spra­wi­ła, że pomia­ry prze­cią­gnę­ły się do dru­giej poło­wy czerw­ca, nie­któ­re dni pomia­ro­we były wyraź­nie chłod­niej­sze niż rok wcześniej.

W kil­ku loka­li­za­cjach, w któ­rych dostęp­ne są dane z pomia­rów z lat 2009–2012, widać jed­nak wyraź­ną ten­den­cję wzro­sto­wą. Wielkość ruchu rowe­ro­we­go w szczy­cie komu­ni­ka­cyj­nym wzra­sta co roku o ok. 20–30 rowerów/godzinę.

Zadaniem pomia­row­ców było noto­wa­nie, czy rowe­rzy­sta korzy­sta z chod­ni­ka, jezd­ni czy z dedy­ko­wa­nej infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej. Tu wyni­ki są zróż­ni­co­wa­ne, zależ­ne w dużej mie­rze od orga­ni­za­cji ruchu na danym skrzy­żo­wa­niu, jed­nak wyraź­nie widać, że w przy­pad­ku bra­ku dedy­ko­wa­nej infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej więk­szość rowe­rzy­stów korzy­sta z chod­ni­ka. Aby to zmie­nić, mia­sto będzie suk­ce­syw­nie roz­bu­do­wać infra­struk­tu­rę rowe­ro­wą. Tam, gdzie infra­struk­tu­ra jest dobra i spój­na, korzy­sta z niej ponad 95% rowerzystów.

Wykonawca pomia­rów doko­nał tak­że obli­cze­nia pro­cen­to­we­go udzia­łu rowe­rzy­stów w ruchu. Podstawą były aktu­al­ne (tego­rocz­ne) wyni­ki pomia­rów ruchu samo­cho­dów i napeł­nie­nia komu­ni­ka­cji miej­skiej. Największy udział ruchu rowe­ro­we­go jest na ul. Prymasa Tysiąclecia (na połu­dnie od ul. Kasprzaka) oraz na moście Świętokrzyskim – tu w szczy­cie popo­łu­dnio­wym udział ruchu rowe­ro­we­go się­ga nawet 10%! Widać też, że odda­na do użyt­ku jesie­nią ubie­głe­go roku tra­sa rowe­ro­wa wzdłuż ulic Świętokrzyskiej i Prostej szyb­ko zyska­ła dużą popu­lar­ność – przy ron­dzie ONZ prze­jeż­dża nawet 450 rowerów/godz. w obu kierunkach.

Analogicznie jak rok temu, wyko­naw­ca obser­wo­wał wybra­ne cechy rowe­rzy­stów takich jak płeć, ubiór czy rodzaj rowe­ru. Poza ręcz­ny­mi pomia­ra­mi, UM roz­wi­ja sieć auto­ma­tycz­nych punk­tów pomia­ro­wych. Obecnie ruch rowe­ro­wy jest sta­le mie­rzo­ny w 11 punk­tach pomia­ro­wych, i w tym roku doj­dą kolej­ne, m.in. przy nowo­bu­do­wa­nych dro­gach dla rowe­rów. Miasto pra­cu­je też nad udo­stęp­nie­niem danych z licz­ni­ków na stro­nie internetowej.

Dane z pomia­rów (ręcz­nych i auto­ma­tycz­nych) słu­żą m.in. do pla­no­wa­nia inwe­sty­cji – w ramach 74 mln zł przy­zna­nych na infra­struk­tu­rę rowe­ro­wą na lata 2016–2017 na czerw­co­wym posie­dze­niu Rady Warszawy, pla­no­wa­ne są remon­ty naj­po­pu­lar­niej­szej tra­sy wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia i udroż­nie­nie Ronda Zesłańców Syberyjskich, a tak­że zbu­do­wa­nie rów­no­le­głej tra­sy obwo­do­wej wzdłuż ulic Okopowa-Towarowa.

Szczegółowe wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie http://rowery.um.warszawa.pl/

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.