Internauta robi w „konia” znaną warszawską redakcję. Łatwo jest dorobić Polakom łatkę rasisty?

Niedawno warsza­wskie Metro opub­likowało sprawę pobi­cia czarnoskórej kobi­ety przez sprzedaw­ców. Do dziś nie wiado­mo, jak wyglą­dało zdarze­nie, bo redakc­ja czeka nadal na opis z policji. Metro opub­likowało też list, jaki dostała redakc­ja. „Świadek” opisu­je tem­at swoi­mi słowa­mi. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie to, że cały opis jest zmyślony, a inter­nau­ta pochwal­ił się swoim „wyczynem” na por­talu wykop.pl.


Fot. Pixabay / wykop.pl

Fot. Pix­abay / wykop.pl

Dowodzi to, że Polakom bard­zo łat­wo jest przyp­iąć łatkę rasistów. Czy­ta­jąc artykuły moż­na stwierdz­ić, że nasz naród jest bard­zo kseno­fo­biczny, nieufny i źle nastaw­iony do obcych. Będąc w innych kra­jach częs­to słyszymy, że Pol­s­ka to kraj zamknię­ty, a inne nac­je mogą, poza wspom­nieni­a­mi z wakacji, zapamię­tać najwyżej swo­jego guza i wyzwiska towarzyszące jego pow­sta­niu. Artykuły takie, jak ten o pobi­ciu czarnoskórej kobi­ety pub­likowane bez potwierdzenia zdarzenia z policją utwierdza­ją obec­ny zagranicą stereo­typ Pola­ka rasisty.


Redak­torzy Metra pyta­ją się jak moż­na żar­tować w takich okolicznoś­ci­ach i zas­tanaw­ia­ją się czy niko­mu nie moż­na już ufać. Wbrew temu, co twierdzi autor, rzeczy­wiś­cie sprawdze­nie wiary­god­noś­ci lis­tu, relacji, jaki i samego świad­ka jest nie do wyko­na­nia.

Fot. Wykop.pl

Fot. Wykop.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.