Irańczyk dewastował kościół. Sąd zadecydował o areszcie

Mokotowscy poli­cjan­ci w kil­ka­na­ście minut usta­li­li i zatrzy­ma­li podej­rza­ne­go o uszko­dze­nie ramy okien­nej i wybi­cia szy­by w jed­nym z jezu­ic­kich kościo­łów. 37 – let­ni oby­wa­tel Iranu zatrzy­mał się przed budyn­kiem a następ­nie, bez powo­du zaczął kopać nogą w okno, powo­du­jąc szko­dy w wyso­ko­ści ponad 2000 zł. Na wnio­sek poli­cjan­tów oraz pro­ku­ra­to­ra moko­tow­ski sąd zasto­so­wał wobec nie­go 3 mie­sięcz­ny areszt.

Fot. Pixabay

Kilka minut po zgło­sze­niu poli­cjan­ci poje­cha­li do jed­ne­go z jezu­ic­kich cen­trów, gdzie usta­li­li, że wyso­ki męż­czy­zna w wie­ku oko­ło 40 lat o śnia­dej cerze doko­nał wybi­cia szy­by i uszko­dze­nia ramy okiennej.

Posiadając wstęp­ny ryso­pis ruszy­li na poszu­ki­wa­nie podej­rza­ne­go. Kilka ulic dalej zatrzy­ma­li męż­czyzn odpo­wia­da­ją­ce­go opi­so­wi. 37 – latek został roz­po­zna­ny przez zgła­sza­ją­cych. Wobec powyż­sze­go tra­fił do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Nie posia­dał przy sobie żąd­nych doku­men­tów. Przy pomo­cy tłu­ma­cza funk­cjo­na­riu­sze usta­li­li, że zatrzy­ma­ny posia­da oby­wa­tel­stwo irańskie.

Następnego dnia męż­czy­zna usły­szał zarzu­ty uszko­dze­nia mienia.

W związ­ku z tym, iż ist­nia­ło uza­sad­nio­ne podrze­nie, że wymie­nio­ny może popeł­niać prze­stęp­stwa i utrud­niać pro­wa­dzo­ne postę­po­wa­nia moko­tow­ski sąd na wnio­sek poli­cjan­tów i pro­ku­ra­to­ra zasto­so­wał wobec nich tym­cza­so­wy areszt. Może mu gro­zić kara nawet 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.