Jakie filmy w pierwszym półroczu 2016 roku najchętniej oglądali warszawiacy?

W pierw­szym pół­ro­czu 2016 roku, według danych BoxOffice.pl, w Polsce sprze­da­no ponad 23,5 milio­na bile­tów. W war­szaw­skich kinach sie­ci Multikino naj­chęt­niej oglą­da­no pol­ską pro­duk­cję „Pitbull. Nowe porządki”. 

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

W pierw­szych sze­ściu mie­sią­cach 2016 roku w kinach sie­ci Multikino w Polsce widzo­wie naj­chęt­niej oglą­da­li: film „Pitbull. Nowe porząd­ki”, kome­dię „Planeta Singli”, ani­ma­cję „Zwierzogród”, kome­dię „7 rze­czy, któ­rych nie wie­cie o face­tach” oraz film akcji „Deadpool”.

Natomiast w war­szaw­skich Multikinach naj­lep­szą fre­kwen­cję osią­gnę­ły: „Pitbull. Nowe porząd­ki”, „Planeta Singli”, „Zwierzogród”, „Deadpool” oraz „Gwiezdne woj­ny: Przebudzenie mocy”.

Na widzów w tym roku cze­ka jesz­cze wie­le gorą­cych pre­mier, a wśród nich mię­dzy inny­mi: „Bridget Jones 3”, któ­ra 16 wrze­śnia wcho­dzi na wiel­kie ekra­ny, „Ostatnia rodzi­na”, „Dziewczyna z pocią­gu” z Emily Blunt w roli głów­nej, „Inferno” z Tomem Hanksem, „Pitbull. Niebezpieczne kobie­ty”, „Fantastyczne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” oraz „Łotr 1. Gwiezdne woj­ny – historie”.

Nie zabrak­nie rów­nież cie­ka­wych fil­mów fami­lij­nych. W reper­tu­arze dla naj­młod­szych znaj­dą się mię­dzy inny­mi: „Sekretne życie zwie­rząt domo­wych”, „Bociany”, „Trolle” oraz „Vaiana: Skarb oce­anu”. Dzięki akcji „Rodzina do kina”, rodzi­ce mogą ze swo­imi pocie­cha­mi uczest­ni­czyć w naj­waż­niej­szych pre­mie­rach fil­mów fami­lij­nych w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach. Rodzic przy zaku­pie bile­tu dzie­cię­ce­go dla dziec­ka, za swój bilet na ten sam film zapła­ci tyle samo.

Bilety na pre­mie­ro­we poka­zy moż­na nabyć w kinach sie­ci Multikino, przez stro­nę www.multikino.pl oraz przez apli­ka­cję Multikino dostęp­ną dla tele­fo­nów komór­ko­wych z sys­te­mem Android, Windows Phone oraz iOS.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.