Kierowca toporkiem chciał zmusić, by nie wzywali policji. Pijany, po narkotykach, bez prawa jazdy

Funkcjonariusze z wydzia­łu ruchu dro­go­we­go z Piaseczna zatrzy­ma­li 23-let­nie­go kie­row­cę mer­ce­de­sa, któ­ry po spo­wo­do­wa­niu koli­zji, przy pomo­cy topor­ka, pró­bo­wał zmu­sić poszko­do­wa­nych i świad­ków, by nie powia­da­mia­li poli­cji. A powo­dem tego było nie tyl­ko spo­wo­do­wa­nie koli­zji, ale rów­nież brak upraw­nień do kie­ro­wa­nia, spo­ży­ty wcze­śniej alko­hol oraz posia­da­nie środ­ków odu­rza­ją­cych. Jeszcze dziś zosta­ną mu przed­sta­wio­ne zarzu­ty karne.

Fot. KSP

Do nie­ty­po­we­go zaj­ścia doszło na jed­nej z ulic w Piasecznie. Kierowca audi, jadąc pra­wi­dło­wo uli­cą Wojska Polskiego, poczuł sil­ne ude­rze­nie spo­wo­do­wa­ne naje­cha­niem przez mer­ce­de­sa jadą­ce­go z tyłu.

Oba pojaz­dy zje­cha­ły z jezd­ni na pobo­cze. Widzący zda­rze­nie kie­row­ca inne­go pojaz­du miesz­ka­niec Włocławka rów­nież się zatrzy­mał. Sprawca koli­zji dro­go­wej wyszedł z mer­ce­de­sa chwiej­nym kro­kiem, lecz gdy poszko­do­wa­ny kie­row­ca, jak i świa­dek poin­for­mo­wa­li go, że natych­miast wzy­wa­ją poli­cję, kie­row­ca mer­ce­de­sa wró­cił do swo­je­go pojaz­du. Wyciągnął zza sie­dze­nia meta­lo­wy topo­rek i pró­bo­wał groź­bą jego uży­cia zmu­sić świad­ków do odwo­ła­nia przy­jaz­du policjantów.

Funkcjonariusze z wydzia­łu ruchu dro­go­we­go, dojeż­dża­jąc na miej­sce zgło­sze­nia, zauwa­ży­li go z trzy­ma­nym w ręku narzę­dziem i bły­ska­wicz­nie obezwładnili.

Okazało się, że zatrzy­ma­ny kie­row­ca mer­ce­de­sa to 23-let­ni miesz­ka­niec Pionek. Mężczyzna nie posia­dał żad­nych upraw­nień do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi, ponad­to był on pod wpły­wem alko­ho­lu. Miał go w swo­im orga­ni­zmie ponad 2 pro­mi­le. Podczas kon­tro­li oso­bi­stej mun­du­ro­wi zna­leź­li rów­nież por­cję marihuany.

Po wytrzeź­wie­niu zosta­ną mu przed­sta­wio­ne zarzu­ty karne.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.