KSP, BOA KGP, SPAP, CBŚP. Wielka akcja połączonych służb. Zatrzymano bossów mafii paliwowej

Zatrzymano 15 osób, człon­ków zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej zaj­mu­ją­cej się wpro­wa­dza­niem do obro­tu paliw bez opła­co­ne­go podat­ku od towa­rów i usług, opła­ty pali­wo­wej i akcy­zo­wej na tere­nie Polski a tak­że innych państw europejskich.

Funkcjonariusze z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią gospo­dar­czą i korup­cją woło­miń­skiej komen­dy oraz poli­cjan­ci ze sto­łecz­ne­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią gospo­dar­czą wspól­nie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie CBŚP oraz Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym przy współ­udzia­le BOA KGP, SPAP Warszawa, Białystok i Olsztyn w ramach pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści ope­ra­cyj­nych oraz pro­wa­dzo­ne­go pod nad­zo­rem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledz­twa, roz­pra­co­wa­li gru­pę prze­stęp­czą, któ­ra w Warszawie i innych miej­sco­wo­ściach na tere­nie Polski oraz innych państw euro­pej­skich zaj­mo­wa­ła się wpro­wa­dza­niem do obro­tu paliw bez opła­co­ne­go podat­ku od towa­rów i usług, opła­ty pali­wo­wej i akcy­zy przy wyko­rzy­sta­niu dzia­łal­no­ści kil­ku firm. Funkcjonariusze usta­li­li dane oso­bo­we i wyty­po­wa­li oso­by podej­rze­wa­ne o udział w tym pro­ce­de­rze. Jak wyni­ka­ło z posia­da­nych infor­ma­cji, dzia­ła­nia tych osób mogły dopro­wa­dzić do uszczu­ple­nia należ­no­ści skar­bu pań­stwa na łącz­ną kwo­tę nie niż­szą niż 40 mln złotych.

Posiadając taką wie­dzę, w ponie­dzia­łek w godzi­nach poran­nych bli­sko 300 funk­cjo­na­riu­szy Policji i służ­by cel­no-skar­bo­wej prze­szu­ka­ło 29 miejsc na tere­nie całej Polski. Zatrzymano 15 osób w wie­ku od 30 do 63 lat, w tym jed­ną kobie­tę. W trak­cie pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści zabez­pie­czo­no m.in. 12 zesta­wów samo­cho­dów cię­ża­ro­wych z cyster­na­mi o war­to­ści oko­ło 3,6 mln zło­tych, 10 luk­su­so­wych samo­cho­dów w tym m.in. mer­ce­des E-kla­sa, dwa mer­ce­de­sy GLE, mer­ce­des AMG, land rover, BMW X3, audi Q5 oraz dwa audi Q7 o łącz­nej war­to­ści 1,6 milio­na zło­tych, 95 tys. euro, oko­ło 520 tys. zło­tych, biżu­te­rię zło­tą, zegar­ki i inne war­to­ścio­we przed­mio­ty oraz kom­pu­te­ry, elek­tro­nicz­ne nośni­ki pamię­ci i doku­men­ty świad­czą­ce o prze­stęp­czym procederze.

Zatrzymani zosta­li umiesz­cze­ni w poli­cyj­nych celach. Są podej­rza­ni o udział w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej doko­nu­ją­cej prze­stępstw w obro­cie pali­wa­mi, za co może im gro­zić kara od roku do 10 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Zatrzymane oso­by sta­no­wią trzon gru­py prze­stęp­czej, wśród któ­rej dwie oso­by peł­ną funk­cje kierownicze.

Wszyscy zatrzy­ma­ni zosta­ną dopro­wa­dze­ni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie celem wyko­na­nia z ich udzia­łem czyn­no­ści pro­ce­so­wych oraz zasto­so­wa­nia wobec nich środ­ków zapo­bie­gaw­czych, w tym tym­cza­so­wych aresz­to­wań. Według oce­ny pro­wa­dzą­cych czyn­no­ści, gru­pa mogła „wyprać” ponad 100 mln złotych.

Funkcjonariusze nadal pra­cu­ją nad spra­wą i zapo­wia­da­ją kolej­ne zatrzy­ma­nia i zabez­pie­cze­nia mienia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.