Martwe ryby w stawach Cietrzewia: „Coś niedobrego z wodą lub jakaś choroba”

Stawy Cietrzewia ina­czej Glinianki Cietrzewia to dwa zbior­ni­ki wod­ne: Glinianka Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, poło­żo­ne w Warszawie, w dziel­ni­cy Włochy, o łącz­nej powierzch­ni ponad 4 ha. Mieszkańcy zauwa­ży­li, że w sta­wach znaj­du­je się duża ilość mar­twych ryb. W więk­szo­ści są to duże sztuki.

Fot. Facebook

Na pro­blem zwró­cił uwa­gę Pan Wojciech na lokal­nej gru­pie: „W sta­wach Cietrzewia pada­ją ryby . Dziś widzia­łem w wodzie 3 mar­twe i 2 przy koszach do śmie­ci . Same duże sztu­ki . Za zdję­ciu ok. 50 cm szczu­pak .Coś nie­do­bre­go z wodą lub jakaś choroba ?? !!”

Podobny pro­blem zauwa­żył Pan Wiesław, któ­ry udo­stęp­nił nam zdję­cie do publikacji:

Fot. Facebook

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.