Miał być wpisany do rejestru zabytków. Teraz mieszkają tu bezdomni, karaluchy i szczury

Drewniak Burkego to uro­kli­wa drew­nia­na „kamie­ni­ca” z 1890 roku, zlo­ka­li­zo­wa­na na ul. Kawęczyńskiej 26. Jest jed­nym z dwóch zacho­wa­nych drew­nia­nych budyn­ków na Północnej Pradze.

Drugim obiek­tem jest dom „Dziadka” Lisieckiego na ul. Środkowej 9. To, co wyróż­nia jed­nak nie­ru­cho­mość na Kawęczyńskiej jest kon­struk­cja będą­ca kunsz­tem ówcze­snych cie­śli: dach jed­no­spa­do­wy, jed­no­trak­to­wy układ pomiesz­czeń, dwie kondygnacje.

Właścicielami byli kolej­no Edmund Burke, rodzi­ny Budnych i Rumplów i Bolesław Borkowski. Obecnie budyn­kiem admi­ni­stru­je ZGN Północ (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami), któ­ry prze­pro­wa­dził powierz­chow­ny remont „kamie­ni­cy”. W 2005 roku zosta­ło wsz­czę­te postę­po­wa­nie o wpis budyn­ku do reje­stru zabyt­ków. Od tam­te­go momen­tu w Praskie Stowarzyszenie Michałów kolej­no w 2012 oraz 2013 roku wystę­po­wa­ło do Konserwatora Zabytków o wpi­sa­nie nie­ru­cho­mo­ści do reje­stru. Pisma te pozo­sta­wa­ły jed­nak bez odpowiedzi.

Pomimo decy­zji o wykwa­te­ro­wa­niu, w budyn­ku nadal prze­by­wa pięć rodzin – pra­wo­wi­tych loka­to­rów, któ­rzy żyją w strasz­nych warun­kach. Poza wszech­obec­nym bru­dem, jakim pozo­sta­wi­li po sobie robot­ni­cy pra­cu­ją­cy prze remon­cie, w budyn­ku pano­szą się szczu­ry i robac­two. Brak jest cie­płej wody, a ogrze­wa­nie miesz­kań­cy zała­twia­ją sobie sami, sto­su­jąc pie­cy­ki elek­trycz­ne. Boją się inwe­sto­wać w budy­nek, jako, że w każ­dej chwi­li mogą zostać siłą wyprowadzeni.

Część miesz­kań już jest opusz­czo­nych. Na samym koń­cu budyn­ku zoba­czy­li­śmy tyl­ko puste, zde­wa­sto­wa­ne miesz­ka­nie w któ­rym tym­cza­so­wo zamiesz­ka­li bez­dom­ni. Czy Drewniak Burkego, któ­ry prze­trwał pie­kło zabo­rów, woj­ny i zmian ustro­jo­wych pod­da się cza­so­wi? Na pew­no tak, o ile kon­ser­wa­tor nie zabie­rze się wresz­cie do pra­cy. Niepewny jest też los miesz­kań­ców. Drewniana „Kamienica” bez loka­to­rów to już nie budy­nek z duszą, ale kupa zabyt­ko­we­go drewna.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.