Miał być wpisany do rejestru zabytków. Teraz mieszkają tu bezdomni, karaluchy i szczury

Drew­ni­ak Burkego to urokli­wa drew­ni­ana „kamieni­ca” z 1890 roku, zlokali­zowana na ul. Kawęczyńskiej 26. Jest jed­nym z dwóch zachowanych drew­ni­anych budynków na Północ­nej Pradze.

Drugim obiek­tem jest dom „Dzi­ad­ka” Lisieck­iego na ul. Środ­kowej 9. To, co wyróż­nia jed­nak nieru­chomość na Kawęczyńskiej jest kon­strukc­ja będą­ca kun­sztem ówczes­nych cieśli: dach jed­nospad­owy, jed­no­trak­towy układ pomieszczeń, dwie kondy­gnac­je.
Właś­ci­ciela­mi byli kole­jno Edmund Burke, rodziny Bud­nych i Rum­plów i Bolesław Borkows­ki. Obec­nie budynkiem admin­istru­je ZGN Północ (Zakład Gospo­darowa­nia Nieru­chomoś­ci­a­mi), który przeprowadz­ił powierz­chowny remont „kamieni­cy”. W 2005 roku zostało wszczęte postępowanie o wpis budynku do rejestru zabytków. Od tamtego momen­tu w Prask­ie Sto­warzysze­nie Michałów kole­jno w 2012 oraz 2013 roku wys­tępowało do Kon­ser­wa­to­ra Zabytków o wpisanie nieru­chomoś­ci do rejestru. Pis­ma te pozostawały jed­nak bez odpowiedzi.

Pomi­mo decyzji o wyk­wa­terowa­niu, w budynku nadal prze­by­wa pięć rodzin – pra­wow­itych loka­torów, którzy żyją w strasznych warunk­ach. Poza wsze­chobec­nym bru­dem, jakim pozostaw­ili po sobie robot­ni­cy pracu­ją­cy prze remon­cie, w budynku panoszą się szczury i robact­wo. Brak jest ciepłej wody, a ogrze­wanie mieszkań­cy załatwia­ją sobie sami, sto­su­jąc piecy­ki elek­tryczne. Boją się inwest­ować w budynek, jako, że w każdej chwili mogą zostać siłą wyprowadzeni.

Część mieszkań już jest opuszc­zonych. Na samym końcu budynku zobaczyliśmy tylko puste, zde­wastowane mieszkanie w którym tym­cza­sowo zamieszkali bez­dom­ni. Czy Drew­ni­ak Burkego, który przetr­wał piekło zaborów, wojny i zmi­an ustro­jowych pod­da się cza­sowi? Na pewno tak, o ile kon­ser­wa­tor nie zabierze się wresz­cie do pra­cy. Niepewny jest też los mieszkańców. Drew­ni­ana „Kamieni­ca” bez loka­torów to już nie budynek z duszą, ale kupa zabytkowego drew­na.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.