Ogromny sukces mistrza Zgazu Tanoga. Klip obejrzało już ponad 1,2 mln internautów! [WIDEO]

Nieco pon­ad tydzień temu wys­tar­towała kam­pa­nia Kra­jowej Rady Bez­pieczeńst­wa Ruchu Dro­gowego w Warsza­w­ie. Klip akcji „Zgazu Tanoga” obe­jrza­ło już pon­ad 1,2 mln inter­nautów. To jed­na z nielicznych inic­jatyw społecznych zor­ga­ni­zowanych przez urzęd­ników, która ma aż taką siłę prze­bi­cia!

Zgazu­TanogaZa szy­b­cy nas wściek­li, dlat­ego rusza­my z przekazem #Zgazu­Tanoga 😉

Post­ed by Włącz Myśle­nie on 5 październi­ka 2015
„Zgazu Tanoga” ” to odpowiedź Kra­jowej Rady Bez­pieczeńst­wa Ruchu Dro­gowego na sytu­ację na dro­gach, szczegól­nie wśród tzw. „młodych kierow­ców”. Jak bowiem pokazu­je raport pt. „Wypad­ki dro­gowe w Polsce w 2014 r.”, kierow­cy w wieku 18–24 lata powodu­ją blisko 21% wszys­t­kich wypad­ków w naszym kra­ju. Przy­czyną ok. 40% z nich jest niedos­tosowanie pręd­koś­ci do warunk­ów ruchu. Kierow­cy w tej grupie wiekowej mają skłon­ność do przece­ni­a­nia włas­nych umiejęt­noś­ci , niedoce­ni­a­nia skutków ryzy­ka i brawurowej jazdy.

Wpływ na tę sytu­ację ma również postęp tech­no­log­iczny i fakt, że młodzi kierow­cy są dziś dużo bardziej narażeni na czyn­ni­ki rozprasza­jące ich uwagę, niż ich rówieśni­cy 20 lat temu. Młodzi tele­fonu­ją, piszą SMS-y i przeglą­da­ją inter­net – nawet za kierown­icą. Raport „Badanie postaw społeczeńst­wa wzglę­dem bez­pieczeńst­wa ruchu dro­gowego” przeprowad­zony na zlece­nie Sekre­tariatu Kra­jowej Rady Bez­pieczeńst­wa Ruchu Dro­gowego w2014 r. pokazu­je jeszcze inne, potwierdza­jące słuszność kam­panii, dane. Pola­cy chcą, by na dro­gach było bez­pieczniej, a 85% badanych popiera zaostrze­nie kar za łamanie przepisów dro­gowych. Jesteśmy również świado­mi dużej zależnoś­ci pomiędzy pręd­koś­cią samo­chodu, a skutka­mi wypad­ku dro­gowego. 85% Polaków rozu­mie, że ryzyko wypad­ku rośnie, a jego kon­sek­wenc­je mogą być poważne nawet przy przekrocze­niu pręd­koś­ci o zaled­wie 10 km/h.

Jed­nocześnie jed­nak badanie to pokazu­je, że częś­ci z nas wyda­je się, że groź­ba wypad­ku nie doty­czy nas samych, a jedynie innych kierow­ców.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.