Ogromny sukces mistrza Zgazu Tanoga. Klip obejrzało już ponad 1,2 mln internautów! [WIDEO]

Nieco ponad tydzień temu wystar­to­wa­ła kam­pa­nia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie. Klip akcji „Zgazu Tanoga” obej­rza­ło już ponad 1,2 mln inter­nau­tów. To jed­na z nie­licz­nych ini­cja­tyw spo­łecz­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez urzęd­ni­ków, któ­ra ma aż taką siłę przebicia!

ZgazuTanogaZa szyb­cy nas wście­kli, dla­te­go rusza­my z prze­ka­zem #ZgazuTanoga 😉

Posted by Włącz Myślenie on 5 paź­dzier­ni­ka 2015

„Zgazu Tanoga” ” to odpo­wiedź Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na sytu­ację na dro­gach, szcze­gól­nie wśród tzw. „mło­dych kie­row­ców”. Jak bowiem poka­zu­je raport pt. „Wypadki dro­go­we w Polsce w 2014 r.”, kie­row­cy w wie­ku 18–24 lata powo­du­ją bli­sko 21% wszyst­kich wypad­ków w naszym kra­ju. Przyczyną ok. 40% z nich jest nie­do­sto­so­wa­nie pręd­ko­ści do warun­ków ruchu. Kierowcy w tej gru­pie wie­ko­wej mają skłon­ność do prze­ce­nia­nia wła­snych umie­jęt­no­ści , nie­do­ce­nia­nia skut­ków ryzy­ka i bra­wu­ro­wej jazdy.

Wpływ na tę sytu­ację ma rów­nież postęp tech­no­lo­gicz­ny i fakt, że mło­dzi kie­row­cy są dziś dużo bar­dziej nara­że­ni na czyn­ni­ki roz­pra­sza­ją­ce ich uwa­gę, niż ich rówie­śni­cy 20 lat temu. Młodzi tele­fo­nu­ją, piszą SMS-y i prze­glą­da­ją inter­net – nawet za kie­row­ni­cą. Raport „Badanie postaw spo­łe­czeń­stwa wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go” prze­pro­wa­dzo­ny na zle­ce­nie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w2014 r. poka­zu­je jesz­cze inne, potwier­dza­ją­ce słusz­ność kam­pa­nii, dane. Polacy chcą, by na dro­gach było bez­piecz­niej, a 85% bada­nych popie­ra zaostrze­nie kar za łama­nie prze­pi­sów dro­go­wych. Jesteśmy rów­nież świa­do­mi dużej zależ­no­ści pomię­dzy pręd­ko­ścią samo­cho­du, a skut­ka­mi wypad­ku dro­go­we­go. 85% Polaków rozu­mie, że ryzy­ko wypad­ku rośnie, a jego kon­se­kwen­cje mogą być poważ­ne nawet przy prze­kro­cze­niu pręd­ko­ści o zale­d­wie 10 km/h.

Jednocześnie jed­nak bada­nie to poka­zu­je, że czę­ści z nas wyda­je się, że groź­ba wypad­ku nie doty­czy nas samych, a jedy­nie innych kierowców.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.