Oszustwa „na prezesa” na ternie całego kraju! Padłeś ofiarą oszustów? Zgłoś to!

Wydział do wal­ki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie wpadł na trop prze­stęp­cze­go pro­ce­de­ru tj. sze­re­gu oszustw „President Fraud” oraz usi­ło­wań oszustw na szko­dę pod­mio­tów gospo­dar­czych na tere­nie Polski. Zatrzymano czte­ry oso­by (trój­ka z nich zosta­ła aresz­to­wa­na a wobec jed­nej zasto­so­wa­no porę­cze­nie mająt­ko­we). Ponadto poli­cjan­ci wspól­nie z kole­ga­mi z Wydziału do wal­ki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach usta­li­li, gru­pa zaj­mo­wa­ła się tak­że wyłu­dze­nia­mi kre­dy­tów. Poszkodowanych w tej spra­wie może być kil­ka­set firm i banków.

Fot. Policja

Sprawcy posłu­gu­jąc się zabie­ga­mi socjo­tech­nicz­ny­mi, kar­ta­mi SIM pre­pa­id ope­ra­to­rów zagra­nicz­nych (oszu­ści dzia­ła­li począt­ko­wo z tere­nu Izraela) oraz narzę­dzia­mi infor­ma­tycz­ny­mi pozwa­la­ją­cy­mi na zama­sko­wa­nie swo­jej toż­sa­mo­ści, a przez to umoż­li­wia­ją­cy­mi pod­szy­cie się pod pre­ze­sów pod­mio­tów gospo­dar­czych, usi­ło­wa­li spo­wo­do­wać doko­na­nie prze­le­wów na wska­za­ne przez sie­bie konta.

Polegało to na tym, że prze­stęp­cy pod­szy­wa­jąc się pod pre­ze­sa fir­my prze­sy­ła­li wia­do­mo­ści e-mail do osób zaj­mu­ją­cych się księ­go­wo­ścią (naj­czę­ściej głów­na księ­go­wa) z infor­ma­cją, że jest nego­cjo­wa­ny duży kon­trakt. W celu uwia­ry­god­nie­nia wyko­rzy­sty­wa­li spe­cjal­nie stwo­rzo­ne kon­to pocz­ty elek­tro­nicz­nej e-mail imi­tu­ją­ce rze­czy­wi­ście ist­nie­ją­ce służ­bo­we kon­to nale­żą­ce do pre­ze­sa pokrzyw­dzo­nej fir­my. Księgowa otrzy­my­wa­ła „pole­ce­nie” przy­go­to­wa­nia prze­le­wu na znacz­ną sumę (naj­czę­ściej kil­ka­set tysię­cy euro) na kon­to ban­ko­we w Hong-Kongu. a oso­bę upo­waż­nio­ną do uru­cho­mie­nia prze­le­wu mia­ła być oso­ba wska­za­na w wia­do­mo­ści e-mail. W następ­nych wia­do­mo­ściach zawie­ra­ją­cych szcze­gó­ły prze­le­wu spraw­cy korzy­sta­li z adre­su e-mail koja­rzą­ce­go się z oso­bą poda­ną przez „pre­ze­sa” we wcze­śniej­szej kore­spon­den­cji. Przy czym wia­do­mo­ści w stop­ce zawie­ra­ły dane tele­adre­so­we real­nej oso­by prze­by­wa­ją­cej w Wielkiej Brytanii, nie mają­cej żad­ne­go związ­ku z pro­ce­de­rem. Ostatnim eta­pem uwia­ry­god­nie­nia oso­by i trans­ak­cji były roz­mo­wy tele­fo­nicz­ne mają­ce na celu potwier­dze­nie wcze­śniej­szej kore­spon­den­cji, uśpie­nie czuj­no­ści i spo­wo­do­wa­nie wyko­na­nia prze­le­wu na wska­za­ne kon­to bankowe.

Oszuści pró­bo­wa­li wyłu­dzić od dwóch mało­pol­skich firm odpo­wied­nio 985 tys. dola­rów i 985 tys. euro. Na tere­nie kra­ju praw­do­po­dob­nie już wyłu­dzi­li w ten spo­sób oko­ło pół­to­ra milio­na zło­tych i mogli pró­bo­wać oszu­kać ponad 200 firm z wyso­kim kapi­ta­łem obro­to­wym (powy­żej 500 mln zło­tych) – spra­wa jest rozwojowa.

Ponadto, poli­cjan­ci Wydziału do wal­ki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie oraz Wydziału do wal­ki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach usta­li­li, iż część gru­py prze­stęp­czej powią­za­nej z opi­sa­ny­mi wyżej prze­stęp­stwa­mi President Fraud – od co naj­mniej kil­ku­na­stu mie­się­cy na tere­nie całe­go kra­ju doko­ny­wa­ła oszustw pole­ga­ją­cych na wyłu­dza­niu kre­dy­tów gotów­ko­wych w ban­kach i fir­mach kre­dy­to­wych na skra­dzio­ne toż­sa­mo­ści. Dane oso­bo­we pozy­ski­wa­ne były poprzez „rekru­ta­cję do pra­cy” prze­pro­wa­dza­ną przez ogól­no­pol­skie stro­ny inter­ne­to­we. Następnie jeden z człon­ków gru­py wytwa­rzał dowo­dy oso­bi­ste i pra­wa jaz­dy na pod­sta­wie uzy­ska­nych danych a doku­men­ty te słu­ży­ły do wyłu­dze­nia kre­dy­tów. Uzyskane za pomo­cą prze­stępstw pie­nią­dze były prze­le­wa­ne na inne zało­żo­ne na tzw. „słu­pów” kon­ta i wypła­ca­ne w ban­ko­ma­tach na tere­nie całej Polski. Gotówka uzy­ska­na z prze­stęp­cze­go pro­ce­de­ru była następ­nie inwe­sto­wa­na bądź ukry­wa­na przez spraw­ców. Wstępne usta­le­nia wska­zu­ją na wyłu­dze­nie w ten spo­sób 500 tys. zł od kil­ku ban­ków. Z posia­da­nych infor­ma­cji wyni­ka tak­że, że spraw­cy ponad­to doko­na­li bądź usi­ło­wa­li doko­nać wyłu­dzeń od kil­ku­dzie­się­ciu ban­ków (na nie­usta­lo­ną w chwi­li obec­nej kwotę).

Zatrzymano 4 oso­by, wobec trój­ki z nich Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia zasto­so­wał śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia, wobec czwar­te­go – porę­cze­nie mająt­ko­we w wyso­ko­ści 80 tys. zł i zabez­pie­cze­nie mająt­ko­we w wyso­ko­ści 50 tys. zł.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.