Podczas wakacji w Multikinie każdy płaci tyle co dziecko

Od 22 lip­ca sieć kin Multikino wpro­wa­dza nowe ceny bile­tów rodzin­nych. Dzięki temu we wszyst­kich kinach sie­ci oraz przez stro­nę www.multikino.pl od ponie­dział­ku do nie­dzie­li rodzi­ce z dzieć­mi mogą kupo­wać bile­ty na sean­se fami­lij­ne pła­cąc za bilet tyle co dziecko.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Dzięki nowym cenom bile­tów rodzin­nych, w ramach akcji „Rodzina do kina”, rodzi­ce mogą ze swo­imi pocie­cha­mi uczest­ni­czyć w naj­waż­niej­szych pre­mie­rach fil­mów fami­lij­nych w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach. Rodzic przy zaku­pie bile­tu dzie­cię­ce­go dla dziec­ka, za swój bilet na ten sam film zapła­ci tyle samo. Bilety rodzin­ne mogą być naby­te mak­sy­mal­nie przez dwo­je rodzi­ców lub opie­ku­nów. Oferta obo­wią­zu­je we wszyst­kich kinach sie­ci Multikino i Silver Screen przez cały tydzień, na fil­my fami­lij­ne 2D i 3D do 12 roku życia. Akcja „Rodzina do kina” nie obo­wią­zu­je na wyda­rze­nia spe­cjal­ne w tym m.in. na Poranki fil­mo­we. Bilety są dostęp­ne w kasach kin oraz przez stro­nę www.multikino.pl.

Obecnie w ramach akcji „Rodzina do kina” rodzi­ce z dzieć­mi mogą zoba­czyć mię­dzy inny­mi: „Gdzie jest Dory” i „BFG: Bardzo Fajny Gigant”. Natomiast 29 lip­ca na ekra­ny wej­dzie „Epoka lodow­co­wa 5: Mocne uderzenie”.

Celem akcji „Rodzina do kina” jest zachę­ce­nie rodzin z dzieć­mi do wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su w kinie oraz popu­la­ry­zo­wa­nie oglą­da­nia fil­mów na dużym ekra­nie. Obejrzany w gro­nie naj­bliż­szych film to inspi­ra­cja do cie­ka­wych roz­mów oraz prze­my­śleń, a spę­dzo­ny w kinie czas to oka­zja do inte­gra­cji i budo­wa­nia rodzin­nych wię­zi. Ambasadorami akcji „Rodzina do kina” są akto­rzy Aneta Todorczuk-Perchuć oraz Marcin Perchuć z cór­ką Zosią i synem Stasiem oraz blo­ge­rzy Maria i Jakub Paskowie z cór­ką Gabrysią, pro­wa­dzą­cy naj­po­pu­lar­niej­szy blog paren­tin­go­wy oczekujac.pl. W ramach współ­pra­cy przy akcji amba­sa­do­rzy uczest­ni­czą w sean­sach fil­mo­wych obję­tych akcją i recen­zu­ją obej­rza­ne pro­duk­cje familijne.

Regulamin oraz szcze­gó­ły akcji znaj­du­ją się na stro­nie www.multikino.pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.