Podczas wakacji w Multikinie każdy płaci tyle co dziecko

Od 22 lip­ca sieć kin Mul­ti­ki­no wprowadza nowe ceny biletów rodzin­nych. Dzię­ki temu we wszys­t­kich kinach sieci oraz przez stronę www.multikino.pl od poniedzi­ałku do niedzieli rodz­ice z dzieć­mi mogą kupować bile­ty na seanse famil­i­jne płacąc za bilet tyle co dziecko.


Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Dzię­ki nowym cenom biletów rodzin­nych, w ramach akcji „Rodz­i­na do kina”, rodz­ice mogą ze swoi­mi pociecha­mi uczest­niczyć w najważniejszych pre­mier­ach filmów famil­i­jnych w bard­zo atrak­cyjnych cenach. Rodz­ic przy zakupie bile­tu dziecięcego dla dziec­ka, za swój bilet na ten sam film zapłaci tyle samo. Bile­ty rodzinne mogą być nabyte maksy­mal­nie przez dwo­je rodz­iców lub opiekunów. Ofer­ta obow­iązu­je we wszys­t­kich kinach sieci Mul­ti­ki­no i Sil­ver Screen przez cały tydzień, na filmy famil­i­jne 2D i 3D do 12 roku życia. Akc­ja „Rodz­i­na do kina” nie obow­iązu­je na wydarzenia spec­jalne w tym m.in. na Poran­ki fil­mowe. Bile­ty są dostęp­ne w kasach kin oraz przez stronę www.multikino.pl.


Obec­nie w ramach akcji „Rodz­i­na do kina” rodz­ice z dzieć­mi mogą zobaczyć między inny­mi: „Gdzie jest Dory” i „BFG: Bard­zo Fajny Gigant”. Nato­mi­ast 29 lip­ca na ekrany wejdzie „Epo­ka lodow­cowa 5: Moc­ne uderze­nie”.

Celem akcji „Rodz­i­na do kina” jest zachęce­nie rodzin z dzieć­mi do wspól­nego spędza­nia cza­su w kinie oraz pop­u­lary­zowanie oglą­da­nia filmów na dużym ekranie. Obe­jrzany w gronie najbliższych film to inspirac­ja do ciekawych rozmów oraz prze­myśleń, a spęd­zony w kinie czas to okaz­ja do inte­gracji i budowa­nia rodzin­nych więzi. Ambasado­ra­mi akcji „Rodz­i­na do kina” są aktorzy Ane­ta Todor­czuk-Per­chuć oraz Marcin Per­chuć z córką Zosią i synem Stasiem oraz blogerzy Maria i Jakub Paskowie z córką Gabrysią, prowadzą­cy najpop­u­larniejszy blog par­entin­gowy oczekujac.pl. W ramach współpra­cy przy akcji ambasadorzy uczest­niczą w seansach fil­mowych obję­tych akcją i recen­zu­ją obe­jrzane pro­dukc­je famil­i­jne.

Reg­u­lamin oraz szczegóły akcji zna­j­du­ją się na stron­ie www.multikino.pl.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.