Potrzebna pomoc dla domu samotnej matki! Brakuje jedzenia, środków czystości

Jak co roku sytu­acja w domu samot­nej mat­ki jest cięż­ka. Być może macie nie­po­trzeb­ne rze­czy, któ­re mogły­by pomoc dzie­ciom i ich mamom prze­trwać zimę? Tym razem jeden z czy­tel­ni­ków pode­słał nam apel o pomoc. Rozmawialiśmy z pra­cow­ni­kiem Domu Samotnej Matki i spraw­dzi­li­śmy sytu­ację. Nie pozo­stań­my obo­jęt­ni. Te malu­chy napraw­dę oprócz nas nie mają na kogo liczyć.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

„Kochani, jako że zno­wu przy­szła cięż­ka pora roku, są ludzie, któ­rzy potrze­bu­ją waszej pomo­cy. Macie na zby­ciu ubran­ka dzie­cię­ce, zabaw­ki, jakiś nie­po­trzeb­ny mebel albo parę zło­tych? Leżycie do góry brzu­chem w nie­dzie­lę? Podjedźcie do domu samot­nej mat­ki na ul Skierdowską 2 przy prze­pom­pow­ni Czajka. Tam tor­ba prosz­ku do pra­nia, szam­pon do wło­sów, opał, czy pacz­ko­wa­ne jedze­nie albo za mała już kurt­ka i buci­ki wasze­go smy­ka są na wagę zło­ta. Tylko pro­szę… nie zarzu­caj­cie tych ludzi zło­mem, zawieź­cie coś, co da się jesz­cze wyko­rzy­stać, a Wam jest po pro­stu zbęd­ne. Karma wam odpła­ci.” – napi­sał Pan Piotr

Zadzwoniliśmy na uli­cę Skierdowską. W roz­mo­wie z Warszawą w Pigułce Pani Małgorzata Głownia zaape­lo­wa­ła o pomoc w posta­ci żyw­no­ści, głow­nie krót­ko­ter­mi­no­wej. Potrzeba wędlin, masła, mle­ka, jajek oraz che­mii gospo­dar­czej. Z arty­ku­łów prze­my­sło­wych przy­da­dzą się głów­nie koce, ręcz­ni­ki i pościel.  Pani Małgorzata nad­mie­nia, iż w chwi­li obec­nej nie potrze­ba ubrań.

Chętnym do pomo­cy poda­je­my kontakt:
Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami
DOM SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI
03–054 Warszawa ul. Skierdowska 2

Nr tele­fo­nu: 661 920 228

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.