Potrzebna pomoc dla domu samotnej matki! Brakuje jedzenia, środków czystości

Jak co roku sytu­ac­ja w domu samot­nej mat­ki jest cięż­ka. Być może macie niepotrzeb­ne rzeczy, które mogły­by pomoc dzieciom i ich mamom przetr­wać zimę? Tym razem jeden z czytel­ników podesłał nam apel o pomoc. Roz­maw­ial­iśmy z pra­cown­ikiem Domu Samot­nej Mat­ki i sprawdzil­iśmy sytu­ację. Nie pozostańmy obo­jęt­ni. Te maluchy naprawdę oprócz nas nie mają na kogo liczyć.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

„Kochani, jako że znowu przyszła cięż­ka pora roku, są ludzie, którzy potrze­bu­ją waszej pomo­cy. Macie na zby­ciu ubran­ka dziecięce, zabaw­ki, jak­iś niepotrzeb­ny mebel albo parę zło­tych? Leży­cie do góry brzuchem w niedzielę? Pod­jedź­cie do domu samot­nej mat­ki na ul Skier­dowską 2 przy przepom­powni Cza­j­ka. Tam tor­ba proszku do pra­nia, szam­pon do włosów, opał, czy paczkowane jedze­nie albo za mała już kurt­ka i buci­ki waszego smy­ka są na wagę zło­ta. Tylko proszę… nie zarzu­ca­j­cie tych ludzi złomem, zaw­ieź­cie coś, co da się jeszcze wyko­rzys­tać, a Wam jest po pros­tu zbędne. Kar­ma wam odpłaci.” – napisał Pan Piotr
Zadz­wonil­iśmy na ulicę Skier­dowską. W roz­mowie z Warsza­wą w Pigułce Pani Mał­gorza­ta Głow­n­ia zaapelowała o pomoc w postaci żywnoś­ci, głown­ie krótkoter­mi­nowej. Potrze­ba wędlin, masła, mle­ka, jajek oraz chemii gospo­dar­czej. Z artykułów prze­mysłowych przy­dadzą się głównie koce, ręczni­ki i poś­ciel.  Pani Mał­gorza­ta nad­mienia, iż w chwili obec­nej nie potrze­ba ubrań.

Chęt­nym do pomo­cy poda­je­my kon­takt:
Sto­warzysze­nie Wspól­ny­mi Siła­mi
DOM SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI
03–054 Warsza­wa ul. Skier­dows­ka 2

Nr tele­fonu: 661 920 228

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.