Pożar w Q22: inwestor wyjaśnia zajście. „Zajął się styropian, doszło do dość intensywnego zadymienia”

Echo Invest­ment, devel­op­er odpowiedzial­ny za budowę wieżow­ca Q22 opisu­je zajś­cie oraz zniszczenia do których doszło za sprawą dzisiejszego pożaru. Według straży pożarnej ewakuowano 250 osób, 42 osobom podano tlen, a 14 odwieziono do szpi­ta­la na obserwac­je. Ogień gasiło 70 strażaków.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

„Około połud­nia, na budowie biurow­ca Q22 doszło do zaprószenia ognia. Nikt nie doz­nał obrażeń, kilku­nas­tu pra­cown­ików wykon­aw­cy opuś­ciło szpi­tal po przeprowadze­niu bada­ni­ach lekars­kich. Popołud­niu prace zostały wznowione” – mówi Artur Rakoczy, dyrek­tor budowy Q22 – „Straż pożar­na zjaw­iła się na miejs­cu po pię­ciu min­u­tach. Ognia było niewiele, ale z racji tego, że zajął się sty­ropi­an, doszło do dość inten­sy­wnego zadymienia. Wszys­tkie pro­ce­dury zadzi­ałały praw­idłowo, wyprowadzil­iśmy pra­cown­ików poza teren obiek­tu. Kilka­naś­cie osób, które prze­by­wały w stre­fie najwięk­szego zadymienia, zostało przewiezionych na bada­nia lekarskie, jed­nak nikt nie został hos­pi­tal­i­zowany. Najważniejsze, że żad­na z osób nie doz­nała obrażeń. Zniszczenia są również niewielkie, uszkod­zone zostały tylko cztery pan­ele oki­enne. Zgod­nie z decyzją inspek­to­ra nad­zoru budowlanego, prace zostały wznowione” 
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.