Przyjadą do Cafe Foksal. Będą pili alkohol w jarmułkach

Wpis bloger­ki na tem­at Cafe Fok­sal odbił się sze­rokim echem w medi­ach. Mikołaj Lizut, dzi­en­nikarz TOK FM i Ryszard Schnepf, były ambasador Pol­s­ki m.in w USA i Hisz­panii przyjdą dzisi­aj do Cafe Fok­sal w jar­mułkach na głowach. Obiecu­ją też, że gdy ktoś również przyjdzie w kip­ie, postaw­ią mu kole­jkę.

Fot. Pix­abay / Face­book

Pod postem dzi­en­nikarza wypowiedzi­ała się Mag­dale­na Marzec-Mróz – prezes zarzą­du w Media Metrop­o­lis. Jak wyni­ka z wypowiedzi, odpowia­da ona najwyraźniej za obsługę medi­al­ną Cafe Fok­sal:
„Szanowny Panie Mikoła­ju serdecznie zapraszam w imie­niu Cafe Fok­sal i jej właś­ci­ciel­ki (nie ma dostepu do tego pro­filu ?). Jak mi przekaza­ła będzie kosz­er­na wód­ka i egzem­plarze dzisiejszej Gaze­ty Wybor­czej do poczy­ta­nia!”

Cafe Fok­sal ucier­pi­ał na wiz­erunku po pub­likacji na blogu Gbur­rek infor­ma­cji, jako­by autorkę wpisu i jej przy­jaciół wyrzu­cono i pobito w lokalu za roz­mowę na tem­at Żydów. Polic­ja potwierdza, że otrzy­mała zgłosze­nie jed­nak zas­trze­ga, że oso­by zgłasza­jące nie były pobite i same mówiły, że nie doświad­czyły prze­mo­cy fizy­cznej.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.