Przyjadą do Cafe Foksal. Będą pili alkohol w jarmułkach

Wpis blo­ger­ki na temat Cafe Foksal odbił się sze­ro­kim echem w mediach. Mikołaj Lizut, dzien­ni­karz TOK FM i Ryszard Schnepf, były amba­sa­dor Polski m.in w USA i Hiszpanii przyj­dą dzi­siaj do Cafe Foksal w jar­muł­kach na gło­wach. Obiecują też, że gdy ktoś rów­nież przyj­dzie w kipie, posta­wią mu kolejkę.

Fot. Pixabay / Facebook

Pod postem dzien­ni­ka­rza wypo­wie­dzia­ła się Magdalena Marzec-Mróz – pre­zes zarzą­du w Media Metropolis. Jak wyni­ka z wypo­wie­dzi, odpo­wia­da ona naj­wy­raź­niej za obsłu­gę medial­ną Cafe Foksal:

„Szanowny Panie Mikołaju ser­decz­nie zapra­szam w imie­niu Cafe Foksal i jej wła­ści­ciel­ki (nie ma doste­pu do tego pro­fi­lu ?). Jak mi prze­ka­za­ła będzie koszer­na wód­ka i egzem­pla­rze dzi­siej­szej Gazety Wyborczej do poczytania!”

Cafe Foksal ucier­piał na wize­run­ku po publi­ka­cji na blo­gu Gburrek infor­ma­cji, jako­by autor­kę wpi­su i jej przy­ja­ciół wyrzu­co­no i pobi­to w loka­lu za roz­mo­wę na temat Żydów. Policja potwier­dza, że otrzy­ma­ła zgło­sze­nie jed­nak zastrze­ga, że oso­by zgła­sza­ją­ce nie były pobi­te i same mówi­ły, że nie doświad­czy­ły prze­mo­cy fizycznej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.