Ratujmy warszawski modernizm. Co czeka „Syreni śpiew”?

„Budynek ‚Syreniego Śpiewu‘ to przy­kład wyso­kiej kla­sy archi­tek­tu­ry powo­jen­ne­go moder­ni­zmu powsta­ły na począt­ku lat 70. XX wie­ku. W pro­jek­to­wa­nym pla­nie zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu budy­nek jest prze­wi­dzia­ny do wybu­rze­nia.” – czy­ta­my na stro­nie wyda­rze­nia: „Nie dla wybu­rze­nia budyn­ku Syreniego Śpiewu. Ratujmy war­szaw­ski moder­nizm!” na Facebooku

fot. Miasto jest Nasze/Facebook

fot. Miasto jest Nasze/Facebook

Kto go zapro­jek­to­wał? Kto stwo­rzył mozaiki?

„To kolej­ny przy­kład bar­dzo dobrej powo­jen­nej archi­tek­tu­ry, któ­ra ma iść pod kilof. Ma go zastą­pić budy­nek miesz­kal­no usłu­go­wy o wyso­ko­ści 25 metrów. Chcemy go ura­to­wać! Nie ma zgo­dy na nisz­cze­nie dzie­dzic­twa Warszawy, któ­re­go czę­ścią są moder­ni­stycz­ne budyn­ki zbu­do­wa­ne po woj­nie. Szukamy też archi­tek­ta budyn­ku i auto­ra moza­iek by przy­go­to­wać wpis do reje­stru zabyt­ków. Jeśli może­cie pomóc – piszcie!Planujemy też akcje protestacyjne”.
Link do planu:
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/7BA0DA54-B8B3-44A5-88CE-B43BBB16BB87/979102/mpzp_Powisle_Pd_rysunek_planu.pdf

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.