Rozpoczęło się rozbieranie Rotundy

Nasz Czytel­nik donosi nam, że rozpoczęło się roz­bieranie Rotundy. Na jej miejs­cu ma pow­stać iden­ty­cz­na, ale odświeżona kon­strukc­ja, która spraw­ia wraże­nie „lże­jszej”.

Fot. Grze­gorz Grze­gorz

„Rotun­da sta­je się częś­cią placu pub­licznego. Dema­te­ri­al­izu­je się jako bari­era przestrzeni miejskiej i rozwi­ja­jąc jej funkc­je o dostęp­ną w każdych warunk­ach pogodowych, proeko­log­iczną oazę miejską sta­je się pełnowartoś­ciowym cen­trum pub­licznym” – piszą architek­ci z Gowin / Siu­ta
„Wprowadze­nie swo­bod­nie dostęp­nych udo­god­nień tech­no­log­icznych w chro­nionej przestrzeni zielonej budynku, pozwala przy okazji zaspoka­ja­nia potrzeb cywiliza­cyjnych – doład­owywa­nia baterii, czy łączenia się z siecią – popraw­ić samopoczu­cie i naład­ować swo­je nat­u­ralne baterie.

Poprzez kon­takt z naturą, w doskon­ałej pod wzglę­dem kli­maty­cznym przestrzeni, ROTUNDA ZMIENIA SWOJE OBLICZE, sta­jąc się NOWOCZESNĄ OAZĄ MIEJSKĄ.
Plac pub­liczny, wyko­rzys­tany jest w sposób wielopłaszczyznowy – zaspoka­ja­jąc kluc­zowe potrze­by ludzi na nim prze­by­wa­ją­cych – w zależnoś­ci od celu jak i cza­su wiz­y­ty w Warsza­wskim Salonie Miejskim. Wszys­tkie stre­fy zapro­jek­towane zostały tak, by pozosta­jąc we wza­jem­nych, niein­wazyjnych relac­jach, tworzyły spójną i efek­ty­wnie wyko­rzys­taną przestrzeń.
Przemi­ana oblicza Rotundy, pole­ga przede wszys­tkim na sposo­bie jej postrze­ga­nia. Z obiek­tu per­cy­powanego doty­chczas w głównej mierze z zewnątrz, bądź z poziomu parteru – sta­je się ona inter­ak­ty­wnym węzłem trans­feru ludzi i infor­ma­cji – pozwala­jąc na odbiór otoczenia budynku jak i jego wewnętrznej geometrii z niedostęp­nej dotąd swo­bod­nie przestrzeni antresoli. Inte­grac­ja przestrzen­na i zrównoważone roz­planowanie funkcji, zarówno pub­licznych jak i bankowych, ma na celu pod­niesie­nie wartoś­ci użytkowej miejs­ca, jego uporząd­kowanie i utworze­nie zeń, nowoczes­nego salonu miejskiego z Rotundą jako ikoną i cen­tral­nym węzłem funkcjon­al­nym.

Ruch pieszy zor­ga­ni­zowany dotąd, głównie pod ziemią, dzię­ki pro­ponowanej zmi­an­ie orga­ni­za­cji ruchu na skrzyżowa­niu, mógł­by odby­wać się przede wszys­tkim na poziomie terenu. Pro­ponowane rozwiązanie sys­te­mu ścieżek rowerowych i miejsc pos­to­jowych dla row­erów z możli­woś­cią m.in. doład­owa­nia baterii, mogło­by stać się zaczynem dla zmi­any sposobu myśle­nia o trans­porcie oso­bistym w mieś­cie.

Niezwyk­le ważną rolę w pro­jek­cie odgry­wa ekolo­gia i zrównoważone sys­te­my zarządza­nia energią. Np. płaszczyz­na placu oświ­et­lona jest pod­pię­ty­mi do cięgien lam­pa­mi, dla których źródłem energii jest słońce. Dzię­ki temu sys­te­mowe­mu rozwiąza­niu, pod­nosimy również jakość przestrzeni nad głowa­mi ludzi – maksy­mal­nie reduku­jąc zanieczyszcze­nie wiec­zornego nie­ba sztucznym światłem. Również woda odgry­wa w pro­jek­cie bard­zo ważną rolę. Jej funkc­ja społecz­na pole­ga na wprowadze­niu orzeźwia­jącego kli­matu poprzez sys­tem wkom­ponowanych w posadzkę wodotrysków, nakierowu­ją­cych wzrok na tablicę upamięt­ni­a­jącą wybuch gazu. Pod­kreśle­nie osiowoś­ci założe­nia i względy este­ty­czne, idą w parze z odpowied­nią gospo­darką wody szarej. Wprowadze­nie w budynku pod­wójnej fasady w sposób wymierny wpły­wa na kli­mat miejsc pra­cy i wypoczynku.

Z uwa­gi na wysok­ie walo­ry myśli pro­jek­towej przyświeca­jącej pier­wot­nym pro­jek­tan­tom obiek­tu, kon­strukc­ja, jej charak­terysty­czne węzły a także idea kom­pozy­cyj­na wnętrza budynku została maksy­mal­nie wyek­sponowana, przy jed­noczes­nej zmi­an­ie sposobu użytkowa­nia budynku.

Mate­ri­ały firmy DuPont, wyko­rzys­tane zostały do pod­kreśle­nia głównej idei architek­ton­icznej. Wszys­tkie nowe ele­men­ty bazu­ją na szk­le jako mate­ri­ale zarówno kon­struk­cyjnym jak i wykończeniowym.

Wzmoc­nione przeszk­le­nia o wysok­iej przezier­noś­ci, wewnętrz­na skóra budynku, najwyższa kład­ka oraz jej kon­strukc­ja, a także wiele innych ele­men­tów wykończenia wnętrz opier­a­ją się na przeziernych mate­ri­ałach DuPont.
Ele­men­ty nieprzezierne, takie jak lady bankowe czy też ele­men­ty wyposaże­nia salonu miejskiego – ław­ki, standy, czy sto­ja­ki rowerowe wyko­nane”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.