Skuteczna interwencja Warszawy w Pigułce. Mieszkańcy dziękują. ZDM zaczyna remont [ZDJĘCIE]

Wczoraj opu­bli­ko­wa­li­śmy list nasze­go Czytelnika Kamila [LINK], któ­ry opi­sał nie­bez­piecz­ne miej­sce na uli­cy Stawki. Po awa­rii wodo­cią­gow­cy zosta­wi­li w tym miej­scu dziu­rę, któ­ra zagra­ża­ła uczest­ni­kom ruchu, Na nasz tele­fon bły­ska­wicz­nie zare­ago­wał ZDM i jesz­cze tego dnia na miej­scu pra­co­wa­la eki­pa remon­to­wa, a miesz­kań­cy przy­sła­li nam list z podzię­ko­wa­nia­mi. Zachęcamy wszy­stich do kon­tak­tu w podob­nych spra­wach. Chętnie pomożemy!

Fot. Czytelnik Kamil

Fot. Czytelnik Kamil

Pod naszym arty­ku­łem ZDM napisał:

Zarząd Dróg Miejskich WarszawaPrace w tym miej­scu były pro­wa­dzo­ne awa­ryj­nie przez fir­mę RADICAL Piotr Brakowiecki w dn. 11 stycz­nia. Wykonawca miał obo­wią­zek uło­żyć zabruk, po czym po uło­że­niu się pod­bu­do­wy zastą­pić go asfal­tem. Zobowiązaliśmy wyko­naw­cę do bez­zwłocz­ne­go wyko­na­nia prac – do koń­ca miesiąca.”

A wie­czo­rem dosta­li­śmy list od Pana Kamila:

Dobry Wieczór,

Na wstępie bardzo dziękuje w imieniu swoim i mieszkańców za
interwencję w sprawie dziury na ul. Stawki. Naprawdę świetna robota,
tym bardziej, że do wytłumaczeń wziął się się sam ZDM. Interwencja
była na tyle skuteczna, że o godz. 16.30 był już tam samochód z
ekipą
naprawczą. Tyle tylko, że zamiast to faktycznie naprawić panowie skuli
kawałek kostki i położyli nową! (jak w załączonym zdjęciu). Ale...
skoro ZDM daje im czas do końca miesiąca to na razie faktycznie można
dać im czas na popis. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że doszło do
wybrzuszenia pod asfaltem i moim zdaniem trzeba by go było skuwać. Tak
czy siak - raz jeszcze bardzo dziękuję, będę tematu pilnował i
informował, gdyby okazało się, że znowu odstawiono fuszerkę.

Pozdrawiam i życze miłego wieczoru!
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.