Średniowieczny cmentarz z zabytkową dzwonnicą na Kamionku

Jeżeli myśli­cie, że w Warsza­w­ie nie ocalało nic od cza­sów śred­niowiecza, jesteś­cie w błędzie. Najlep­szym tego przykła­dem jest Cmen­tarz Kamionkows­ki, który funkcjonu­je od XIII wieku.


Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Nekropo­lia zna­j­dowała się ówcześnie we wsi Kamion i była (i do dzisiejszych cza­sów nadal jest) cmen­tarzem przykoś­ciel­nym. Wcześniej był tu drew­ni­any koś­ciół św. Stanisława Bisku­pa, który nie zachował się do cza­sów dzisiejszych. Moż­na było w nim zobaczyć słyn­ną fig­urę Mat­ki Boskiej Kamionkowskiej (dziś zna­j­du­je się w koś­ciele Mat­ki Boskiej Lore­tańskiej przy uli­cy Ratus­zowej). Na jego miejs­cu stoi Konkat­e­dra Mat­ki Boskiej Zwycięskiej w Warsza­w­ie pow­stała jeszcze przed wojną. Budynek wznie­siono na planie bazy­li­ki. Fasa­da jest trójdziel­na, z główną nawą wyższą i dwiema niższy­mi boczny­mi. Na fron­towej ścian­ie umieszc­zono herb Piusa XI – papieża i nuncjusza apos­tol­skiego na Pol­skę. Ze starej parafii zachowała się stara, drew­ni­ana dzwon­ni­ca w której do dziś zna­j­du­ją się dzwony. Najs­tarszy z nich pochodzi jeszcze z 1772 roku. Sam cmen­tarz użytkowany był właś­ci­wie do 1887 roku. Trzy lata wcześniej, w 1884 roku pow­stał cmen­tarz Bród­nows­ki.


Spoczy­wa­ją tu szcząt­ki ofi­ar Bitwy ze Szweda­mi, pow­stańców koś­ciuszkows­kich czy uczest­ników Bitwy pod Gro­chowem z 1831 roku. Najs­tarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1827 roku. Renowac­ja cmen­tarza odbyła się w 1970 roku i nigdy na dobrą sprawę nie została dokońc­zona. Zakła­da się, że pod ziemią zna­j­du­ją się inne, starsze pły­ty nagrob­ne.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.