Średniowieczny cmentarz z zabytkową dzwonnicą na Kamionku

Jeżeli myśli­cie, że w Warszawie nie oca­la­ło nic od cza­sów śre­dnio­wie­cza, jeste­ście w błę­dzie. Najlepszym tego przy­kła­dem jest Cmentarz Kamionkowski, któ­ry funk­cjo­nu­je od XIII wieku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Nekropolia znaj­do­wa­ła się ówcze­śnie we wsi Kamion i była (i do dzi­siej­szych cza­sów nadal jest) cmen­ta­rzem przy­ko­ściel­nym. Wcześniej był tu drew­nia­ny kościół św. Stanisława Biskupa, któ­ry nie zacho­wał się do cza­sów dzi­siej­szych. Można było w nim zoba­czyć słyn­ną figu­rę Matki Boskiej Kamionkowskiej (dziś znaj­du­je się w koście­le Matki Boskiej Loretańskiej przy uli­cy Ratuszowej). Na jego miej­scu stoi Konkatedra Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie powsta­ła jesz­cze przed woj­ną. Budynek wznie­sio­no na pla­nie bazy­li­ki. Fasada jest trój­dziel­na, z głów­ną nawą wyż­szą i dwie­ma niż­szy­mi bocz­ny­mi. Na fron­to­wej ścia­nie umiesz­czo­no herb Piusa XI – papie­ża i nun­cju­sza apo­stol­skie­go na Polskę. Ze sta­rej para­fii zacho­wa­ła się sta­ra, drew­nia­na dzwon­ni­ca w któ­rej do dziś znaj­du­ją się dzwo­ny. Najstarszy z nich pocho­dzi jesz­cze z 1772 roku. Sam cmen­tarz użyt­ko­wa­ny był wła­ści­wie do 1887 roku. Trzy lata wcze­śniej, w 1884 roku powstał cmen­tarz Bródnowski.

Spoczywają tu szcząt­ki ofiar Bitwy ze Szwedami, powstań­ców kościusz­kow­skich czy uczest­ni­ków Bitwy pod Grochowem z 1831 roku. Najstarszy zacho­wa­ny nagro­bek pocho­dzi z 1827 roku. Renowacja cmen­ta­rza odby­ła się w 1970 roku i nigdy na dobrą spra­wę nie zosta­ła dokoń­czo­na. Zakłada się, że pod zie­mią znaj­du­ją się inne, star­sze pły­ty nagrobne.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.