Strażnicy pomogli nastolatce która była prawdopodobnie pod wpływem dopalaczy

Informacja o leżą­cej w jed­nym z par­ków we Włochach mło­dej oso­bie wpły­nę­ła do stra­ży miej­skiej w śro­dę wie­czo­rem. Na miej­scu funk­cjo­na­riu­sze zasta­li leżą­cą kobie­tę, któ­rej pomi­mo wie­lu prób nie uda­ło się dobudzić.

tarcza_straży_miejskiej

W śro­dę o godz. 19.20 straż­ni­cy miej­scy patro­lu­ją­cy teren dziel­ni­cy Włochy otrzy­ma­li pole­ce­nie uda­nia się do jed­ne­go z par­ków przy Al. Jerozolimskich, gdzie mia­ła znaj­do­wać się leżą­ca oso­ba. Na miej­scu funk­cjo­na­riu­sze zasta­li leżą­cą dziew­czy­nę, któ­rej pomi­mo prób nie uda­ło się dobu­dzić. Strażnicy natych­miast wezwa­li karet­kę pogo­to­wia, któ­rej zało­ga wstęp­nie stwier­dzi­ła, że dziew­czy­na naj­praw­do­po­dob­niej znaj­du­je się pod wpły­wem środ­ków psy­cho­ak­tyw­nych. W związ­ku z tym, że kobie­ta oka­za­ła się oso­bą nie­let­nią, wezwa­no rów­nież poli­cję. Nastolatka zosta­ła prze­wie­zio­na do szpitala.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.